WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA – KADENCJA 2020
03 października 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje: 

 • 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 421 zebranie samodzielnych nauczycieli akademickich Wydziału Psychologii UW (posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego).
 • 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali 408 zebranie innych nauczycieli akademickich Wydziału Psychologii UW (niesamodzielnych – badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)

w celu wyboru członków rady naukowej dyscypliny Psychologia.

Jednocześnie informujemy, że według nowego statutu:

Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).

Bierne prawo wyborcze przysługuje samodzielnym nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy, o ile nie osiągnęli wieku 67 lat (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).

Art.20.1.

Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22lipca 1944r. do dnia 31lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

 

WYBORY13_Niesamodzielni

WYBORY12_Samodzielni


Dr Magdalena Budziszewska przewodniczącą zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego
02 października 2019

Dr Magdalena Budziszewska została przewodnicząca zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego powołanego przez Rektora UW, prof. Marcina Pałysa. Zespół będzie funkcjonował pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Jego zadaniem jest przede wszystkim opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć uniwersytet. 

W skład „Uniwersytetu Warszawskiego dla klimatu” wchodzi 14 członków społeczności akademickiej uczelni. Są to zarówno pracownicy naukowi i administracyjni, jak również przedstawiciele studentów oraz doktorantów. Poprzez swoją działalność zespół będzie poruszał kwestie przeciwdziałania kryzysowi ekologiczno-klimatycznemu i zagadnienie społecznej odpowiedzialności UW wobec tego zjawiska.

W planach ma m.in. rozpoznanie potrzeb i opracowanie metod zmniejszenia negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. W tym celu będzie współpracować z naukowcami i innymi członkami społeczności akademickiej, jak również z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Jednym z zadań zespołu jest również przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla poszczególnych jednostek UW.

Skład zespołu:

 • dr Magdalena Budziszewska – Wydział Psychologii – przewodnicząca;
 • Jan Adamski – student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, członek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego;
 • dr Anna Batorczak – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;
 • Zbigniew Bohdanowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Kamil Bonas – Samorząd Studentów UW;
 • dr hab. Jan Chwedeńczuk – Wydział Fizyki;
 • Jacek Cichocki – koordynator ds. federalizacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym;
 • Natalia Greniewska – Samorząd Doktorantów UW;
 • dr hab. Wiktor Kotowski, prof. ucz. – Wydział Biologii;
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki;
 • dr Weronika Parfianowicz – Instytut Kultury Polskiej;
 • Małgorzata Podstawa – sekretariat Rektora;
 • Justyna Szczepanik – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju;
 • dr hab. Marcin Zych – Ogród Botaniczny.

Źródło >>


Depresja i lęk klimatyczny. Zmiana klimatu w gabinecie psychoterapeuty – spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską

Zapraszamy na spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską, która opowie o coraz częściej pojawiających się w gabinecie psychoterapeuty wątkach związanych z kryzysem klimatycznym. Wstęp wolny!

Kiedy?

15 października 2019 r., godz. 18:00

Gdzie?

CPP UW, ul Pasteura 7, Warszawa
sala 106 (I piętro)

O czym będziemy rozmawiać?

Już od długiego czasu istnieje konsensus naukowy dotyczący ocieplania się klimatu na Ziemi z przyczyn antropogenicznych. Jednak w roku 2019 nie trzeba już zaglądać do prac naukowych, żeby doświadczyć realności zmiany klimatu. Susze, fale upałów, pożary lasów, powodzie, znikanie owadów i ptaków  – jesteśmy otoczeni złymi wiadomościami i jeszcze gorszymi prognozami na przyszłość. Zagrożenia te już dawno przestały stanowić problem „ekologii”, rozumianej jako troska o osobne od człowieka środowisko przyrodnicze, a stały się kwestią przetrwania dla ludzi. Dlatego w gabinetach psychoterapeutów temat zmian klimatu pojawia się coraz częściej i nie jest to bynajmniej temat łatwy.

W swoim wystąpieniu opowiem o dostępnej wiedzy i konceptualizacji takich pojęć jak lęk klimatyczny, żałoba klimatyczna, depresja klimatyczna i pokrewnych. Przedstawię wstępne wyniki badań jakościowych nad dwoma grupami osób: klientami psychoterapii, z Polski i Szwecji, którzy rozmawiali ze swoimi terapeutami o kryzysie klimatycznym; oraz polskimi aktywistami, działającymi na rzecz poprawy stanu środowiska. Wykorzystując perspektywę psychoterapii pokażę żywe doświadczenie i historię tych osób. W psychoterapii i w aktywizmie potrzeba jest takich sposobów radzenia sobie, które mogą pomóc w realnym, aktywnym konfrontowaniu się z zagrożeniem, a nie w ucieczce od niego poprzez wyparcie i zaprzeczanie. Wymaga to także radzenia sobie z lękiem, który ma charakter realistyczny i egzystencjalny, oraz wiąże się z zagrożeniem na nieznaną wcześniej skalę. Zaproszę do rozmowy o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić z perspektywy własnej osoby, a także z perspektywy „gabinetu.”  

Dr Magdalena Budziszewska – psycholog, psychoterapeutka, pracowniczka Wydziału Psychologii UW. Przewodnicząca zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego powołanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto naukowo zajmuje się rodzinami, tożsamością społeczną, pamięcią własnej i rodzinnej przeszłości, rozumieniem nierówności społecznych, uprzedzeniami i dyskryminacją.


Zaproszenie do współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW

Zapraszamy do zgłaszania propozycji autorskich kursów na II trymestr roku akademickiego 2019/2020. W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto Wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13). W przypadku doktorantów, którzy po raz pierwszy zgłaszają kursy, do programu należy dołączyć również opinię promotora, poświadczenie doświadczenia dydaktycznego oraz oświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta (plik do pobrania z naszej strony).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października 2019 roku. Rada UOUW rozpatrywać będzie tylko te programy, które zostały przesłane przez stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, a następnie złożone w biurze UOUW w formie wydruków, spełniających wymogi formalne.

Informacja odnośnie kursów językowych:
W związku z wątpliwościami Słuchaczy oraz w celu lepszego doprecyzowania informacji o poziomie językowym, pragniemy zwrócić uwagę, aby począwszy od II trymestru element literowy (A1 – C2) określany jako ‘poziom’ w opisie kursu stanowił docelowy poziom, który Słuchacze powinni osiągnąć po zakończeniu kursu, a nie poziom wyjściowy. Dyplom (i Certyfikat) stwierdzają, iż Słuchacz, po ukończeniu kursu (i złożeniu egzaminu), osiągnął poziom językowy w skali ESOK (ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie określony w tytule kursu).

Za prowadzenie zajęć Wykładowcy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, a także mają możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Otwarty UW, podnoszących kompetencje dydaktyczne.

Prowadzenie zajęć na UOUW to świetna okazja do przekazania swojej pasji wszystkim chętnym, niezależnie od wykształcenia, wieku i poglądów. Od naszych Wykładowców wiemy, że jest to praca pozwalająca na nowo poznać swój obszar zainteresowań, przy wdzięcznej współpracy z zainteresowanymi Słuchaczami.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego: Katarzyna Iwanik, katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl,  tel. 22 55 21 527.


Open lecture „Language at the forefront of cognitive science: three lessons from Jan Baudouin de Courtenay” with dr Tomasz Bąk
01 października 2019

We would like to invite everyone interested in the mind and the brain to our open inauguration lecture „Language at the forefront of cognitive science: three lessons from Jan Baudouin de Courtenay” with our distinguished guest speaker dr Tomasz Bąk, University of Edinburgh.

Since the very beginning of humankind up to the present day, study of language and its disorders has been at the forefront of the exploration of mind and brain.

Following life and work of JBdeC, one of the most distinguished Polish scientist of the early 20th Century with a strong connection to Warsaw, we will discover developments which have shaped and are still shaping cognitive science of our time. The event marks the inauguration of the new Master’s degree programme in Cognitive Science at the University of Warsaw: http://cogsci.uw.edu.pl/.

Given the interdisciplinary character of the talk and the Cognitive Science programme, we welcome everybody with interest in language, mind, brain and cognition, whatever your disciplinary background might be. The talk and discussion will be followed by food & drinks reception and exhibition on the life and works of Jan Baudouin de Courtenay.

 

October 17, 2019 | 17:45
Faculty of Psychology UW
Stawki 5/7, Warsaw
Room 408 (IV floor)

Free entrance!

 


Prof. Joanna Rączaszek-Leonardi prodziekanem ds. naukowych (p.o.)

Od 1 października funkcję prodziekana ds. naukowych (p.o.) obejmuje prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi. Do jej zadań będzie należało przede wszystkim wspieranie pracowników we wszystkich kwestiach dotyczących działań naukowych (m.in. publikacje, projekty badawcze, współpraca naukowa). Dotyczy to zarówno bieżących spraw, jak i nowych planów oraz pomysłów na to, jak wykorzystywać i zwiększać potencjał naukowy Wydziału.

Image