WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA – KADENCJA 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje: 

  • 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 421 zebranie samodzielnych nauczycieli akademickich Wydziału Psychologii UW (posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego).
  • 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali 408 zebranie innych nauczycieli akademickich Wydziału Psychologii UW (niesamodzielnych – badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)

w celu wyboru członków rady naukowej dyscypliny Psychologia.

Jednocześnie informujemy, że według nowego statutu:

Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).

Bierne prawo wyborcze przysługuje samodzielnym nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy, o ile nie osiągnęli wieku 67 lat (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).

Art.20.1.

Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22lipca 1944r. do dnia 31lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

 

WYBORY13_Niesamodzielni

WYBORY12_Samodzielni


Data publikacji: 03 października 2019