Zapraszamy na konferencję “Po pierwsze człowiek! Mosty zamiast murów.”
19 września 2019

Wydział Psychologii UW objął patronat nad projektem związanym z jubileuszem 10-lecia istnienia Izby Coachingu, który rozpocznie się z dniem 17.09.2019, a zakończy 25.10.2019 r. Projekt ten składać się będzie z konferencji głównej, która odbędzie się w Warszawie dnia 21.09.2019 pod hasłem “Po pierwsze człowiek! Mosty zamiast murów” oraz wielu wydarzeń organizowanych w całej Polsce w ramach obchodów, na które serdecznie zapraszamy.

Celami jakie, przyświecają Projektowi są:

 • wzmocnienie dialogu i współdziałania pomiędzy osobami organizacjami skupionymi
  wokół rozwoju i wsparcia
 • stworzenie platformy wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalnego wsparcia osób, zespołów i przedsiębiorstw
 • popularyzacja profesjonalnego coachingu, jako wartościowej formy wsparcia rozwoju osób, procesów zmiany w organizacjach i podnoszenia efektywności działań zespołowych

Całość wydarzeń będzie skoncentrowana wokół trzech kluczowych wartości Izby Coachingu:

 • standardów
 • etyki
 • jakości

Więcej informacji:
http://konferencja.izbacoachingu.com/


Oferta pracy: Junior Helpdesk Specialist
16 września 2019

W związku z powstałym wakatem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Junior Helpdesk Specialist / Młodszy operator komputerów

 

Opis stanowiska:

 • obsługa użytkownika końcowego w zakresie rozwiązywania problemów ze sprzętem i
  oprogramowaniem;
 • praca w systemie zmianowym – 8:00 – 16:00 / 12:00 – 20:00
 • serwisowanie sprzętu komputerowego należącego do Wydziału;
 • obsługa administracyjna kont pocztowych pracowników Wydziału;
 • obsługa sprzętu AV w pracowniach dydaktycznych;
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w budynku Wydziału.

Oczekiwania:

 • praktyczna znajomość budowy i zasad funkcjonowania komputerów PC;
 • umiejętność rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem komputerów oraz urządzeń peryferyjnych w tym sprzętu AV (kamery, projektory);
 • dobra znajomość systemów Microsoft Windows;
 • podstawowa znajomość systemów Linux i Mac OS;
 • podstawowa wiedza w zakresie konfiguracji sieci LAN
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • wysoka kultura osobista;
 • w zakresie obsługi użytkownika końcowego – mile widziane.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW, jednostce naukowe o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą;
 • możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć na uczelni w przypadku studentów ostatnich lat
  informatyki lub kierunków pokrewnych;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • dużą samodzielność w działaniu;
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 23.09.2019 r. na adres: mb@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: HELPDESK).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Poszukiwani asystenci do prowadzenia badań

Poszukujemy asystentów do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych z badania) w ramach projektu NCN Preludium pn. „Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności – rola mentalizacji i empatii”.

Wymagania: ukończony co najmniej drugi rok psychologii, dyspozycyjność od października 2019. Przewidywane jest wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy-zlecenie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji o swoim doświadczeniu badawczym (i/lub zainteresowaniach badawczych) na adres pawel.lowicki@psych.uw.edu.pl do dnia 27 września 2019 roku. Pod ten adres można też kierować pytania dotyczące szczegółów.


Szkoła letnia „Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów” w Izraelu
15 września 2019

ImageW pierwszym tygodniu września w Izraelu odbyła się wyjazdowa szkoła letnia pt. „Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów” organizowana przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW we współpracy z Max Stern College Yezreel Valley. 

Jej celem było przedstawienie studentom teorii z obszaru rozwiązywania konfliktów (w szczególności relacji międzygrupowych, dynamiki konfliktu, zapobiegania konfliktom), a także dostarczenie podstawowych umiejętności wymaganych podczas studiowania i rozwiązywania konfliktów. Studenci uczestniczyli w porannych oraz popołudniowych zajęciach, a także pracowali w grupach ze studentami Izraelskimi nad projektami badawczymi poświęconymi konfliktom. Ponieważ Izrael jest krajem zaangażowanym w jeden z najdłuższych nierozwiązywalnych konfliktów na świecie, szkoła letnia w takim miejscu umożliwiła uczniom nie tylko poznanie teorii związanych z konfliktami i ich rozwiązywania, ale także spotkanie z praktykami rozwiązywania konfliktów, zajmującymi się tym problemem na co dzień. Nauczycielami szkoły letniej byli doświadczeni pedagodzy i wykwalifikowani naukowcy w dziedzinie relacji międzygrupowych, rozwiązywania konfliktów i zapobiegania konfliktom.

ImageImage

 


Najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów
13 września 2019

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf) oraz uchwały Rady Wydziału Psychologii (http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/UchwalaRW2019_zasady-1.pdf).

 

Istotne zmiany w Regulaminie studiów na UW oraz zasadach studiowania na Wydziale Psychologii.

Zmiany obowiązują wszystkich studentów od 1 października 2019 r.

 

 • Wznowienie studiów nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.
 • Studia można wznowić pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów oraz uiszczenia zaległych opłat wobec Uniwersytetu.
 • Studenci mają prawo m.in. do przeszkolenia przez samorząd studencki w zakresie praw i obowiązków studenta – takie szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2019 o godz. 12.00 i o godz. 16.00.
 • Studenci mają prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników zaliczenia, gdy mają zastrzeżenia:
  • co do formy lub przebiegu egzaminu lub zaliczenia;
  • co do bezstronności przy wystawianiu oceny z egzaminu lub zaliczenia.
 • Warunkowy wpis na kolejny rok jest możliwy, gdy suma ECTS z niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 20 ECTS (1/3 punktów koniecznych do zaliczenia roku).
 • Student nie może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany otrzymując skierowanie na powtarzanie etapu studiów.
 • Student zobowiązany jest do podpięcia pod bieżący etap studiów przedmiotów za nie mniej niż 60 punktów ECTS. Jeśli student nie zrealizował wystarczającej liczby przedmiotów, to zostanie dopisany do takiej liczby kursów dodatkowych z oceną NDST, by osiągnięty został wymagany limit punktów ECTS.
 • Jeśli od etapu zostanie odpięty przedmiot, który jest niezaliczony, to podlega on opłacie na podstawie odrębnych przepisów. Po wniesieniu opłaty studentowi zwracane są żetony utracone w chwili zapisywania się na ten przedmiot.
 • Opiekun pracy magisterskiej lub koordynator może, jako regułę zaliczenia seminarium ustalić wymóg obecności na spotkaniach.
 • Recenzent po zapoznaniu się z pracą dyplomową może wezwać studenta do poprawy  pracy  w  terminie  określonym  w  porozumieniu  z  kierującym  tą  pracą, formułując na piśmie zagadnienia do poprawienia (…).
 • Skreślenie z listy studentów nastąpi m.in., gdy student przyjęty na studia nie zapisał się na zajęcia objęte planem studiów.
 • Skreślenie może nastąpić m.in., gdy student I roku nie może przejść na II rok, a także gdy student nie uczestniczy w co najmniej trzech kursach obowiązkowych (liczba nieobecności uniemożliwia ich zaliczenie).

Obowiązkowe szkolenia dla I roku studiów 2019/2020, kierunek psychologia

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie odbędzie się 26.09.2019 r. w Auli
studenci stacjonarni godz. 12.00
studenci niestacjonarni godz. 16.00

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.
Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – szkolenie w formie wykładu odbędzie się w dn. 12.10.2019 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7
kierunek psychologia-studenci stacjonarni, kierunek SPZ- w godz. od 8.00 do godz. 11.30
kierunek psychologia-studenci niestacjonarni w godz. od 12.00 do godz. 15.30
Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie.

Szkolenie biblioteczne online – informacje na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Informacje praktyczne, następnie: Szkolenia – Szkolenie biblioteczne – Szkolenie biblioteczne online – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.
Szkolenie BUW student jest zobligowany zakończyć testem zaliczeniowym.

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie online
http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/02/szkolenie_biblioteczne.pdf