Konkurs na stanowisko asystenta badawczego (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
28 czerwca 2019

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent Badawczy
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

(pełny etat naukowy)

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje aplikacje na stanowisko Asystenta Badawczego (Early Stage Researcher) w wymiarze pełnego etatu naukowego w Katedrze Psychologii Rozwojowej (Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej) na okres maksymalnie trzech lat.

Stanowisko jest częścią projektu SAPIENS, realizowanego w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (Program Horyzont 2020), którego celem jest zbadanie w jaki sposób dynamika wczesnych interakcji społecznych wspiera rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Więcej informacji o projekcie i stanowisku znajduje się na stronie projektu SAPIENS: www.sapiens-itn.eu.

Kandydat, który zostanie zatrudniony na ww. stanowisku podejmie się studiów doktoranckich w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej. Ściślej, doktorant zbada, w jaki sposób wrażliwość rodzicielska na sygnały dziecka i reaktywność sensoryczna niemowląt wpływają na rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Projekt połączy dane podłużne z obserwacji behawioralnych, kwestionariuszy i EEG niemowląt typowo rozwijających się i rodzeństwa dzieci z autyzmem. Badacz będzie realizował studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr hab. Przemysława Tomalskiego i prof. Emily Jones (Birkbeck, University of London, Wielka Brytania).

Kandydaci muszą spełnić (oraz udowodnić iż spełniają) następujące wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN:

 • Posiadać stopień magistra (lub równoznaczny) z psychologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej, lub innej dziedziny pokrewnej,
 • nie mogą mieć głównego miejsca interesów życiowych (praca, studia, etc.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 m-cy w ciągu 3 ostatnich lat,
 • w momencie rekrutacji (tj. październik 2019) powinien mieć nie więcej niż 4 lata doświadczenia zawodowego (pełno-etatowego) i nie posiadać stopnia doktora,

Dodatkowo, kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 
PODSTAWOWE KRYTERIA
POŻĄDANE KRYTERIA
SPOSÓB INDENTYFIKACJI
powinni posiadać doświadczenie badawcze w zakresie psychologii rozwojowej, neuropsychologii, lub innej dziedziny pokrewnej (np., przeprowadzanie badań eksperymentalnych, analiza danych behawioralnych, neurofizjologicznych lub biomedycznych),
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
powinni wykazać dobrą znajomość badań eksperymentalnych i pomiaru,
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
znakomite umiejętności organizacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole badawczym,
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
zobowiązanie do podjęcia się badań nad interakcjami między-ludzkimi, przetwarzanie sensoryczne u niemowląt, rozwój funkcjonalny mózgu społecznego,
 
X
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
doświadczenie w analizie danych z obserwacji behawioralnych, eye-trackingowych oraz EEG,
 
X
List motywacyjny, referencje
umiejętności w programowaniu w Matlabie, Python, lub R
 
X
List motywacyjny, referencje
dobra znajomość metod analizy statystycznej i modelowania statystycznego.
 
X
List motywacyjny, referencje

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta Badawczego będzie należeć m.in.:

 • przeprowadzanie badań w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej, publikowanie prac w międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • udział w szkołach i warsztatach organizowanych w ramach sieci SAPIENS,
 • odbycie 6-miesięcznego stażu w Birkbeck, University of London (Wielka Brytania) w celu przetwarzania i analizy danych EEG oraz nauki analizowania danych podłużnych.

Badacz będzie częścią grupy aktywnych doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców. Oferujemy:

 • pracę w konsorcjum złożonym z wiodących europejskich instytucji, takich jak Birkbeck, University of London (Wielka Brytania) i Uniwersytet Warszawski, które nadzorują ww. projekt,
 • 6-miesięczny staż w Birkbeck, University of London (Wielka Brytania),
 • Szkoły i warsztaty nakierowane na rozwijanie umiejętności badawczych i miękkich (np. zarządanie projektem, umiejętności akademickie, umiejętności komunikacji z szerszym odbiorcą, zaawansowane techniki analizy typowego i atypowego rozwoju mózgu),
 • realizowanie indywidualnego toku studiów doktoranckich na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria naukowa A+ w ocenie akredytacyjnej PKA),
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z przepisami MSCA dla młodych badaczy (Early Stage Researchers). Wynagrodzenie zawiera dodatek przeznaczony na mieszkanie w Polsce, dodatek przeznaczony na przeprowadzę do Polski, oraz dodatek dla rodziny (jeśli Badacz jest w związku małżeńskim). Dokładna kwota wynagrodzenia (netto) zostanie zatwierdzona po zakończeniu rekrutacji i jest zależna od lokalnych regulacji podatkowych, oraz współczynnika korekcyjnego kraju (uwzględniającego różnice w kosztach życia w poszczególnych krajach członkowskich UE). Zagwarantowany okres wynagrodzenia dla doktoranta to maksymalnie 36 miesięcy.

Nieoficjalne zapytania mogą być kierowane wyłącznie przed złożeniem dokumentów i powinny być kierowane do dr hab. Przemysława Tomalskiego (p.tomalski@uw.edu.pl), z CC do Karoliny Mieszkowskiej (karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl).

Kandydaci proszeni są o składanie  niżej wymienionych dokumentów  do dnia 22 lipca 2019, 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adresy: p.tomalski@uw.edu.pl, karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl, dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. List motywacyjny stwierdzający, że (a) kandydat chce aplikować o stanowisko, oraz (b) określający motywację kandydata, jego/jej doświadczenie badawcze, zainteresowania badawcze i aktywności planowane w ramach projektu SAPIENS, (c) wyszczególnienie czy kandydat spełnia wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN.

W liście należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod linkiem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx .

 1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 2. Curriculum vitae, z wyszczególnieniem osiągnięć badawczych (przyznane granty, stypendia, nagrody), doświadczenia organizacyjnego, i pełną listą publikacji (jeśli dotyczy).
 3. Imiona, nazwiska oraz informacja kontaktowa dwóch osób, które mogą wystawić kandydatowi rekomendacje, lub dwa listy rekomenadcyjne.
 4. Kwestionariusz osobowy: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/07/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_PL_RODO.docx
 5. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019.doc

Do dnia 25 lipca 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 15 sierpnia 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania. Rozmowy przez Skype są dopuszczalne.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Application for a position of Research Assistant (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of

Research Assistant
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

(a full research position)

The Faculty of Psychology, University of Warsaw is accepting applications for a full-time Research Assistant (Early Stage Researcher) position at the Developmental Psychology Unit (Neurocognitive Development Lab) for a period of maximum three years.

The position is part of SAPIENS, a pan-European Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (EU Horizon 2020 Programme), which aims to investigate how the dynamics of early social exchanges support the development of the social brain. For more information about the project and the position see: www.sapiens-itn.eu.

The candidate employed for this position will pursue a Ph.D. in the area of developmental cognitive neuroscience, specifically he/she will investigate how parental social responsiveness and infant sensory reactivity interact to shape social brain development. The project will involve longitudinal analyses of large datasets of infant EEG, eye-tracking and questionnaire data for typical infants and siblings of children with autism. The Ph.D. student will be based at the Faculty of Psychology, University of Warsaw (Poland), supervised by dr hab. Przemysław Tomalski and prof. Emily Jones (Birkbeck, University of London, the UK).

Candidates must meet (and provide proof that they meet) the following requirements specific to Early Stage Researcher position financed within MSC-ITN:

 • hold Master’s degree (or equivalent) in psychology, cognitive science, neuroscience, medical physics, biomedical engineering, or other related subject,
 • must not have resided or carried out their main activity (e.g. work, studies) in Poland for more than 12 months in the last 3 years,
 • at the time of recruitment (i.e. October 2019), the candidates must be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research career and have not been awarded a doctoral degree.

Additionally, the candidates should meet the following criteria:

 
ESSENTIAL CRITERIA
DESIRABLE CRITERIA
HOW IDENTIFIED
have research experience in developmental psychology, neuropsychology or related disciplines (e.g., conducting experimental research, signal analysis in behavioural, neurophysiological or biomedical research),
X
 
Cover letter, CV, Interview, References
demonstrate good knowledge of experimental design and measurement,
X
 
Cover letter, Interview
be proficient in written and spoken English,
X
 
Cover letter, CV, Interview
Excellent organizational and interpersonal skills, ability to work in a research team.
X
 
Cover letter, Interview,  References
Commitment to pursue research on human interactions, infant neural processing of sensory information, and social brain development,
 
X
Cover letter, interview
experience in analysing data from behavioural observation, eye-tracking, and EEG,
 
X
Cover letter, CV, References
programming skills in Matlab or Python or R
 
X
Cover letter, CV, References
good knowledge of statistical analyses and modelling.
 
X
Cover letter, CV, References

 

The main tasks of the hired person will be to (among others):

 • conduct scientific research in the field of developmental cognitive neuroscience, publish works in international scientific journals,
 • participate in training schools and workshops organized within the SAPIENS network,
 • spend 6 months on a secondment to Birkbeck, University of London (UK) to process and analyse EEG datasets and to train in longitudinal data analyses,

The Early Stage Researcher will be embedded in an active and social group of PhD students and junior and senior researchers. We offer:

 • work in a consortium of leading European institutions, including Birkbeck, University of London (UK) and University of Warsaw (Poland) which supervise this individual project,
 • secondment of 6 months to Birkbeck, University of London (UK),
 • training schools on specific and generalizable skills (e.g. project management, academic and communication skills, advanced analysis techniques and typical and atypical brain development),
 • enrolment in an individual PhD programme at the best Faculty of Psychology in Poland (A+ category, accreditation with distinction from PKA),
 • an attractive salary in accordance with the MSCA regulations for Early Stage Researchers. The salary includes a living allowance, a mobility allowance and a family allowance (if married). The exact (net) salary will be confirmed upon appointment and is dependent on local tax regulations and on the country correction factor (to allow for the difference in cost of living in different EU Member States). The guaranteed PhD funding is for up to 36 months.

Informal enquiries can be made only before the application and should be addressed to dr hab. Przemysław Tomalski p.tomalski@uw.edu.pl) and CC-ed to Karolina Mieszkowska (karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl).

To apply, candidates are asked to submit the documents listed below till 22nd  July 2019, 12:00 noon by email (all documents in one PDF file) to p.tomalski@uw.edu.pl, karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl, dean@psych.uw.edu.pl or, in case electronic versions are not possible, to room 77 (Faculty of Psychology UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warsaw, Poland):

 1. Cover letter, stating (a) that the candidate is willing to apply for the position and (b) specifying the candidate’s motivation, research experience, interests and planned activities within the SAPIENS network, (c) specifying whether candidate meets the requirements specific to Early Stage Resaeercher position financed within MSC-ITN.

Please attach the following clause to your application letter: “I hereby consent to have my personal data processed by the University of Warsaw with its registered office at ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of Warsaw. I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data is voluntary.”

The information on the processing of personal data is available here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/EN_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx

 1. Scan of Master’s degree certificate,
 2. Curriculum vitae, detailing research achievements (grants, stipends, awards), organizational experience and a full publication list (if applicable),
 3. The names and contact information of two persons who can provide reference, or two reference letters,
 4. Personal questionnaire to be downloaded from here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_2018_RODO_EN.docx),
 5. Statement on primary place of employment to be downloaded from here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/03/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019_EN.doc .

By July 25th  2019 candidates will be informed about being invited (or not) to the next stage of recruitment (qualification interviews). Interviews will take place from July 29th  till August 2nd  2019. Candidates will receive information about the result of recruitment procedures by August 15th 2019. Candidates will be informed both about the invitation to the interview and about the result by email (to the address they included in the application documents). The Faculty of Psychology does not reimburse the cost of the trip/hotel. Skype interviews are possible.

The competition of applications is the first stage of the recruitment procedure concerning academic staff, described in the University of Warsaw’s Statute, and its positive result is a basis for further proceedings.


Wyjazdy zagraniczne doktorantów – wyniki konkursu

 

74 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma dofinansowanie w dodatkowym naborze wniosków na wsparcie wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych w ramach programu ZIP. Wśród zakwalifikowanych znalazły się:

 • Monika Folkierska-Żukowska
 • Agnieszka Łyś
 • Alicja Radkowska
 • Julia Sikorska
 • Magdalena Skrodzka
 • Kinga Szymaniak

Źródło >>


Praktyki i staże studenckie w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW

PRAKTYKI I STAŻE STUDENCKIE

w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii

 

Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, a także nabyciem/pogłębieniem umiejętności z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii poprzez odbycie praktyk i staży studenckich w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Termin odbycia praktyk lub stażu, liczba godzin do zrealizowania:
do uzgodnienia, oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy poza biurem.

Przykładowe cele realizowanych praktyk i staży (do wyboru):

 • Wsparcie procesu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii, w tym komercjalizacji własności intelektualnej (IP), który realizowany jest przez UOTT UW,
 • Zadania Biura ds. Patentów, polska i zagraniczna procedura patentowa, patentowanie na UW studium przypadku, systemy zarządzania własnością intelektualną,
 • Przeprowadzanie przeglądu potencjalnego rynku na potrzeby danego wynalazku/IP,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji danego wynalazku, identyfikacja ofert wybranych jednostek Uniwersytetu,
 • Zapoznanie się z tematyką pozyskiwania funduszy na otwarcie i rozwój firmy oraz praktycznymi aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności.

Dalsza współpraca, w postaci zatrudnienia w Jednostce, może obejmować również m.in.:

 • Przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii; wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców; wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii; proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych; proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spektrum oferowanych usług przez firmę; współpracę z zespołami badawczymi w celu budowanie portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań; analizę rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami.

KORZYŚCI

Poznanie mechanizmu procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych (IP) oraz innych zagadnień transferu wiedzy i technologii, rozpoznanie źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu działalności spółek typu Spin Off/Spin Out, możliwość pracy w doświadczonym, międzynarodowym zespole ekspertów oraz późniejszego zatrudnienia na stanowisku asystenta brokera technologii.

Oferujemy możliwość odbycia praktyk/stażu w języku angielskim.

 

 

Spotkania  informacyjne  (termin  do  wyboru)  w  dniu  11.07.2019  r.  lub   18.07.2019  r. o godz. 16:00 w s. 1.109 w UOTT UW
(budynek CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101).

Zainteresowane    osoby     proszone    są     o    wypełnienie      formularza aplikacyjnego:
https://bit.ly/2K6wAMD

Pytania można kierować do Koordynatora Projektów Studenckich w UOTT
Łukasza Pieczary (e-mail:lpieczara@uott.uw.edu.pl, tel. +225540730).


Stanowiska profesora uczelni dla dra hab. Macieja Stolarskiego oraz dra hab. Marcina Zajenkowskiego
27 czerwca 2019

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2019 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie stanowiska profesora uczelni dra hab. Maciejowi Stolarskiemu oraz dra hab. Marcinowi Zajenkowskiemu. 


Szkoły Doktorskie – spotkanie dla kandydatów
24 czerwca 2019

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!

Ze względu na ogromne zainteresowanie poprzednim spotkaniem, zapraszamy w najbliższy czwartek na kolejne spotkanie informacyjne skierowane do Was, kandydatek i kandydatów do Szkół Doktorskich UW.

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat nowego modelu kształcenia doktorantów? Zadajecie sobie poniższe pytania?

 • Jak zmieni się program kształcenia po wprowadzeniu Szkół Doktorskich?
 • Jak będzie wyglądała rekrutacja do Szkół Doktorskich?
 • Jak będzie przebiegał proces wyznaczania i zmiany promotora dla doktoranta w Szkole Doktorskiej?
 • Jakie zmiany w kwestii stypendiów dla doktorantów przysienie tzw. Ustawa 2.0?

Na te i inne pytania odpowiemy już 27 czerwca!

Spotkanie odbędzie się w budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Mały Dziedziniec), sala 200 (II piętro).

Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Szkół Doktorskich UW na stronie Forum Szkół Doktorskich dostępnej pod adresem: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/

Zapraszamy!
Zarząd Samorządu Doktorantów UW

 

wydarzenie na facebooku >>