Konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej

W imieniu Dziekan Wydziału Psychologii UW prof. dr hab. Dominiki Maison zapraszamy wszystkich studentów kończących studia na Wydziale Psychologii w roku akademickim 2018/2019 do udziału w tegorocznym konkursie na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas uroczystego zakończenia studiów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku.

 

ZASADY OGÓLNE:

W konkursie mogą brać udział studenci piątego roku Wydziału Psychologii UW oraz absolwenci, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2018/2019.

Do konkursu mogą być zgłaszane badania realizowane wyłącznie w ramach prac magisterskich, jednak praca magisterska nie musi być jeszcze obroniona. Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac lub promotorzy za zgodą autora.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez trzyosobową Kapitułę Konkursu. Przedmiotem oceny będą m.in. elementy takie jak: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna i metodologiczna, znajomość literatury przedmiotu, dobór i umiejętność wykorzystania literatury źródłowej.

 

ZGŁOSZENIA:

W celu zgłoszenia swoich badań do konkursu należy przesłać abstrakt (maksymalnie jedna strona maszynopisu) zawierający uzasadnienie podjęcia tematu, krótki opis użytych metod oraz wyników badań na adres e-mail: atrzcinska@psych.uw.edu.pl do dnia 4 czerwca 2019 roku (wtorek).

 

NAGRODY:

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają symboliczne nagrody i będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas uroczystego zakończenia studiów na Wydziale Psychologii UW w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Imiona i nazwiska laureatów oraz ich promotorów, tematy prac i informacje o zajęciu premiowanego w Konkursie miejsca zostaną ogłoszone i przekazane do wiadomości uczestników Konkursu w terminie do dnia 14 czerwca 2019r.

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas uroczystej graduacji Wydziału Psychologii UW (26 czerwca 2019 r).

 

 


Data publikacji: 21 maja 2019