Cognitive Science – full-time 2-year master’s studies
05 marca 2019

UW Cognitive Science is a free of charge full-time 2-year master’s programme which combines areas such as psychology, computer science, philosophy and neurobiology. The studies are conducted by the Faculty of Psychology UW in cooperation with the Institute of Philosophy UW. Cognitive Science is organized as part of the University’s integrated development programme and financed from European Funds. More information on www.zip.uw.edu.pl.

WE INVITE:

 • graduates of the bachelor programme in the field of Cognitive Science
 • graduates of other fields of studies (eg. mathematics, informatics, philosophy), interested in deepening their knowledge and gaining practical skills to use modern research methods used in cognitive science and related sciences.

WHAT WE OFFER

 • Increased competences for the international labour market

Because the entire programme is conducted in English, gaining knowledge, experience and competence in this language will allow our graduates to participate in the development of this still fresh field of science and increase their competitiveness on the international labour market.

 • Two specific thematic paths

The second-cycle Cognitive Science program is significantly more advanced than the first-cycle program, as well as more specific, focusing on two areas (in the form of two „thematic paths”) of empirical research in cognitive science and related sciences. The studies will prepare you primarily for research in science, the R&D sector, in companies from the field of new technologies.The studies will prepare you primarily for research in science, the R&D sector, in companies from the field of new technologies.

  • The neurocognitive path – you will gain in-depth theoretical and methodological knowledge of the cerebral basis (and broader – biological) of cognitive processes, the use of modern techniques for studying brain activity as well as planning and analyzing research while using them.
  • The computational path – you will gain in-depth knowledge and skills in computational modelling of natural language as well as cognitive and social processes. Emphasis is placed on the human behaviour and its products as well as on the cultural and environmental factors determining it.
 • Possibility of shaping your own course of study

Obligatory introductory courses and the choice of one of two paths ensure the necessary minimum level of skills that a modern cognitive scientist should be equipped with. At the same time, students have  a high level of flexibility and freedom in shaping their own course of study which also allows them to complete courses from both paths.

 • Practical experience in conducting research

Regardless of the path chosen, an important component of the study programme is organized around students’ work in research labs and in internships in cooperating companies. Thus the students participate in the work of selected teams and external companies gaining practical experience in conducting research, applying adequate research methods and techniques and using cognitive knowledge.

 

More information: cogsci.uw.edu.pl 

If you are interested in our studies, please contact us at:
cogsci@psych.uw.edu.pl


Poszukiwany asystent badawczy w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki

Poszukiwana dyspozycyjna osoba do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników i prowadzenie badań) w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2015/19/B/HS6/01633) dotyczącego subiektywnej wartości nagród finansowych.

Przewidziane jest wynagrodzenie.

Wymagania: ukończony co najmniej drugi rok psychologii, znajomość metodologii prowadzenia badań i metod analizy statystycznej, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań, wysoka dostępność w kwietnia i maju br.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl (lub tomek@psych.uw.edu.pl) do dnia 20 marca 2019 r.


Stosowana Psychologia Zwierząt – zaoczne studia I stopnia
04 marca 2019

 

Jeżeli…

• fascynuje Cię relacja człowiek-zwierzę
• interesujesz się dobrostanem i potrzebami zwierząt
• chcesz zdobyć rzetelną wiedzę naukową i praktyczne umiejętności
• chcesz zawodowo zajmować się zachowaniem zwierząt (np. szkolenia, terapia wspomagająca)

…aplikuj na kierunek Stosowana Psychologia Zwierząt!

 

Stosowana Psychologia Zwierząt to interdyscyplinarne studia I stopnia prowadzone przez Wydział Psychologii UW. Ich program łączy zdobycze naukowe pochodzące z różnych obszarów tzw. „behavioral science“ dziedzin nauk społecznych, przyrodniczych i rolniczych. Wiedza teoretyczna została osadzona w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne). Psychologią zwierząt zajmujemy się także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę oraz przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.

Kadra naukowców i praktyków.

Współpracujemy zarówno z wybitnymi naukowcami i dydaktykami różnych jednostek naukowych, jak i z uznanymi praktykami szkolącymi zwierzęta, którzy profesjonalnie zajmują się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt.

Wiedza naukowa i najwyższe standardy nauczania.

Studia realizowane są na Wydziale Psychologii UW, który jest nastawiony na realizację badań naukowych według najwyższych standardów i wykorzystywanie ich wyników w programach dydaktycznych.

Wiedza i umiejętności dotyczące interakcji człowiek – zwierzę.

Psychologią zwierząt zajmujemy się również w kontekście interakcji człowiek – zwierzę. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii daje duże możliwości łączenia umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej) ze znajomością zachowań zwierząt, umiejętnością rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb, czy też eliminacji zagrożeń (np. zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi).

 

Nowe elementy kształcenia:

 • etologia,
 • etologia zwierząt domowych,
 • psychologia porównawcza,
 • metody opisu i analizy zachowania,
 • ćwiczenia terenowe z metod pomiaru zachowania,
 • metodologia szkolenia zwierząt,
 • metody psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt,
 • zachowanie psa/konia,
 • trening i szkolenie psa/konia,
 • wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej,
 • kynoterapia,
 • hipoterapia

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w obszarach związanych z:

 • Konsultacjami i udzielaniem pomocy w zakresie kształtowania zachowań pożądanych zwierząt towarzyszących.
 • Konsultacjami i udzielaniem pomocy w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachowań zwierzęcia
 • Terapią wspomagającą z wykorzystaniem zwierząt
 • Specjalistycznym treningiem i szkoleniem zwierząt
 • Zapewnieniem dobrostanu i respektowaniem wymagań behawioralnych zwierząt.

Absolwent kierunku będzie:

 • posiadał gruntowną wiedzę z zakresu psychologii zwierząt oraz związanych z nią obszarów nauk społecznych, biologicznych i rolniczych,
 • potrafił kierować zespołami ludzkimi,
 • posługiwał się wiedzą na temat podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt,
 • znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z wyżej wymienionych obszarów kształcenia,
 • posługiwał się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,
 • przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Nasze studia przygotowują do pracy między innymi w:

 • ośrodkach szkoleniowych zwierząt
 • placówkach rehabilitacji i terapii z wykorzystaniem zwierząt
 • ośrodkach i szkółkach jeździeckich
 • ratownictwie medycznym
 • służbach mundurowych – wojsko, służba celna, straż pożarna, policja, służby ratownicze
 • ośrodkach opiekuńczych
 • w ośrodkach socjalnych

Organizacja nauki:

3 letnie studia zaoczne, licencjat

 • zajęcia będą odbywały się głównie w soboty i niedziele, rzadziej piątki wieczór
 • Grafik zjazdów znajduje się na stronie spz.uw.edu.pl/program/ w zakładce „Opłaty i organizacja nauki”

Opłaty:

Czesne: 7500 zł za rok

 • można płacić w ratach (nie podnosi to kwoty)
 • w razie zajęć wyjazdowych, niektóre koszty będą musieli ponieść studenci (np. dojazd i wyżywienie)

Zasady rekrutacji:

 

Więcej na oficjalnej stronie kierunku >>

 

 


Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich
01 marca 2019

Rektor UW powołał 4 zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich na UW. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów zasad funkcjonowania szkół, rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Szkoły doktorskie rozpoczną działalność 1 października 2019 r. zostaną powołane zarządzeniem rektora, natomiast dokumenty związane z ich funkcjonowaniem uchwali Senat UW.

Dwóch pracowników naszego Wydziału zasiada w składzie dwóch zespołów: dr hab. Kamil Imbir w  Zespole Doradczym ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz dr hab. Maciej Górecki w Zespole Doradczym ds. Organizacji Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.

Zadaniem zespołów doradczych jest przygotowanie projektów:

 • regulaminu funkcjonowania szkół doktorskich, w tym sposobu funkcjonowania administracyjnego szkoły (organizacji rekrutacji, procedur odwoławczych, zasad przygotowywania indywidualnych programów kształcenia, zasad zmian promotorów);
 • zasad rekrutacji do szkół, w tym zasad podziału miejsc pomiędzy poszczególne dyscypliny reprezentowane w szkole, standardów i wymogów formalnych, jakie musi spełnić kandydat, zasad podziału punktów pomiędzy poszczególne kategorie rekrutacyjne (plan badawczy, doświadczenie naukowe, rozmowa kwalifikacyjna), schematu rozmowy kwalifikacyjnej, zasad rekrutacji doktorantów, których stypendium będzie finansowane z grantów a nie z budżetu uczelni;
 • ramowego programu kształcenia, w tym propozycji modułów zajęć obowiązkowych oraz pakietu zajęć fakultatywnych, ramowych efektów kształcenia;
 • zasad odbywania studiów, w tym praw i obowiązków doktorantów i promotorów;
 • zasad ewaluacji przebiegu pracy doktorantów i promotorów, w tym szczegółowych kryteriów oceny w zależności od dyscypliny, trybu przeprowadzania oceny śródokresowej, wzoru sprawozdania doktoranta, sprawozdania z opieki promotorskiej, ankiety oceny promotorskiej, raportu z ewaluacji;
 • zasad współpracy z radami naukowymi dyscyplin i radą naukową dziedzin, które będą zajmowały się m.in. nadawaniem stopni.

Więcej informacji >>


Wyjazdy zagraniczne doktorantów – wyniki konkursu

Aż 9 doktorantów Wydziału Psychologii znalazło się w gronie 141 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymają dofinansowanie w konkursie na wsparcie wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych. Konkurs został przeprowadzony w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW – ZIP.

Nagrodzeni zostali: Maria Babińska, Dominika Bulska, Aleksandra Dopierała, Oliwia Maciantowicz, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Lipowska, Piotr Litwin, Agnieszka Łyś, Magdalena Skrodzka.

Więcej informacji: https://zip.uw.edu.pl/wyjazdy-zagraniczne-doktorantow-wyniki


(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji – seminarium

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. W zamierzeniu inicjatorów tego seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest również integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy osób z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod tytułem „(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji”. Referat wygłosi prof. dr. hab. Ewa Trzebińska z Uniwersytetu SWPS.  

Spotkanie odbędzie się w piątek 15 marca w godz. 10:00-12:00, w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (ul. Szczęśliwicka 40) w Sali Senatu (II piętro, budynek C).

 

Streszczenie referatu

Celem wystąpienia jest poddanie pod dyskusję przydatności w psychoterapii konstruktywistycznego ujęcia emocji. Ujęcie to kładzie nacisk na wieloetapowe powstawanie emocji, ich wieloskładnikowy i doraźny charakter, a także na ich określone podmiotowe uwarunkowania. W porównaniu z tradycyjnym pojmowaniem emocji może to otwierać szersze i bardziej osiągalne możliwości precyzyjnego wyznaczania celów i sposobów interwencji w zakresie poprawy emocjonalnych kompetencji. Przedstawiony będzie model powstawania emocji w ujęciu konstruktywistycznym, który wiąże pojęcia dotyczące procesów afektywnych dotychczas rozpatrywane raczej oddzielnie – zarówno te bardzo dobrze już znane, jak regulacja emocji czy poznawcze reprezentacje emocji, jak też te dopiero od niedawana stosowane do pełniejszego zrozumienia emocji, jak współpobudzenie afektywne czy meta-emocje. Przedstawione będą implikacje tego modelu dla psychoterapii zilustrowane przykładami badań, których wyniki rzucają światło na możliwość prowadzenia „w duchu” konstruktywistycznym konkretnych oddziaływań poprawiających kompetencje emocjonalne. 

Zapisy:

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres seminarium-psychoterapia@aps.edu.pl, podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Więcej szczegółów na stronie seminarium:http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/warszawskie-międzyuczelniane-seminarium-naukowe/

Serdecznie zapraszamy psychologów z Wydziału Psychologii UW!

 

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny seminarium

dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN)

dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS)

dr hab. Paweł Holas (WPs UW)

dr Konrad Janowski (WP WSFiZ)

dr Izabela Kaźmierczak (IP APS)

dr Rafał Styła (WPs UW)

dr Cezary Żechowski (IP UKSW)

dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN)

mgr Katarzyna Awruk (WP AEH)

mgr Małgorzata Wyszogrodzka (IP APS) 

Katarzyna Bączkowska (IP UKSW)

Zuzanna Jopkiewicz (WPs UW)

Dominik Roszykiewicz (WPs UW)