X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: COACHING – NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA
13 marca 2019

Jako Partnerzy wydarzenia pragniemy zaprosić Państwa do udziału w X Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu pod hasłem COACHING – NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Celem tej edycji konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na pytania o przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi coaching w Polsce i na świecie. Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, organizator X Jubileuszowej
Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu, dokłada wszelkich starań, aby Konferencja miała najwyższy poziom merytoryczny, łączyła polskich oraz zagranicznych naukowców i praktyków, pokazywała aktualny dorobek coachingu zarówno w Polsce, jak i w środowisku międzynarodowym. Celem wydarzenia jest również wymiana wiedzy, ukazanie ciekawych
i wartościowych praktyk oraz integracja środowiska coachów w Polsce. Konferencję  współtworzyć będą wybitni eksperci – w roli keynote speaker’ów wystąpią między innymi:

 • dr Lise Lewis
 • dr John Scherer
 • prof. dr. hab. Bogusława Dorota Gołębniak
 • dr Lidia Czarkowska

Jednym z członków komitetu naukowego Konferencji jest dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik.

 

Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego wydarzenia i rejestracji poprzez stronę Konferencji.

Termin zgłaszania abstraktów prelekcji i/lub warsztatów oraz abstraktów artykułów do publikacji konferencyjnej upływa 18 marca 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe dla Prelegentów i Uczestników oraz wytyczne dla autorów publikacji stanowiącej materiał konferencyjny znajdują się na stronie konferencji (należy kliknąć w „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRELEGENTA / UCZESTNIKA” lub „INFORMACJE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI KONFERENCYJNEJ”).

Dla osób, które przy zapisie powołają się na Wydział Psychologii UW organizatorzy oferują promocyjną cenę 800 zł (jest to aż 600 zł zniżki od ceny podstawowej). Informacje o przysługujących zniżkach znajdują się na stronie konferencji w Formularzu Zgłoszeniowym dla Uczestnika.

 


Egzamin poprawkowy z Psychometrii dla studentów uprawnionych
12 marca 2019

Egzamin poprawkowy z Psychometrii u prof. B. Zawadzkiego odbędzie się w dn. 28.03.2019 r. o godz. 19.30 w sali nr 408.

Egzamin w tym terminie dozwolony jest tylko dla studentów uprawnionych.


Artykuł współautorstwa dra hab. Kamila Imbira w „Perspectives on Psychological Science”
11 marca 2019
W czasopiśmie Perspectives on Psychological Science ukazał się artykuł współautorstwa dra hab. Kamila Imbira zatytułowany Broadening the Perspective on Emotional Contagion and Emotional Mimicry: The Correction Hypothesis.
 
Jest to pierwszy tekst polskich autorów w Perspectives on Psychological Science, które jest jednym z najważniejszych naukowych czasopism specjalizującym się w teorii psychologicznej. W artykule odnaleźć można nowy model wyjaśniający przebieg zarażania afektywnego i mimikry emocjonalnej. Korzysta on z dorobku dwusystemowych teorii umysłu oraz teorii dotyczących poprzedzania afektywnego. Wyżej wspomniany model pozwala zrozumieć sprzeczne wyniki dotychczasowych badań. Wskazuje, że udział kontrolowanych procesów umysłowych może znacząco zmienić przebieg zarażania emocjonalnego i mimikry emocjonalnej.
 
Artykuł można pobrać bezpłatnie pod linkiem.

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat(ka) na stanowisko adiunkta powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych/społecznych/medycznych w zakresie psychologii
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Dodatkowo wskazane jest:

 • doświadczenie dydaktyczne obejmujące nauczanie w języku angielskim.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów,
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA – ocena wyróżniająca, wielokrotna wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów i rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. Zgłoszenie do konkursu,
 2. Wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny pod linkiem),
 3. Kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. Dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii,
 5. Dokumenty poświadczające doświadczenie międzynarodowe,
 6. CV,
 7. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej (w tym o języku prowadzenia zajęć) i organizacyjnej, także w kontekście międzynarodowym oraz informacja o planach dalszej działalności badawczej i dydaktycznej,
 8. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do autorów (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
 9. Kwestionariusz osobowy i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy)
 10. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 9).

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 14-21 maja 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 29 maja 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).

 

 


Konkurs na dwa stanowiska profesora uczelni

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska profesora uczelni
(pełne etaty naukowo-dydaktyczne)

Kandydat(ka) na stanowisko profesora uczelni powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w zakresie dyscypliny psychologia;
 • specjalizować się w psychometrii i/lub diagnozie psychologicznej i/lub różnicach indywidualnych;
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej cztery prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A);
 • posiadać istotny dorobek w zakresie opieki nad młodą kadrą:
  • wypromowanie przynajmniej jednego doktora lub
  • promotorstwo w przynajmniej dwóch otwartych przewodach doktorskich ze złożonymi rozprawami doktorskimi lub
  • promotorstwo w jednym przewodzie doktorskim i promotorstwo pomocnicze przynajmniej jednego doktora lub
  • w wyjątkowych przypadkach można odstąpić od powyższych wymogów w zakresie opieki nad młodą kadrą na rzecz wybitnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 • posiadać istotny, uznany w środowisku międzynarodowym dorobek naukowy w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych po habilitacji, w tym umiejętność pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozawydziałowych;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych;
 • posiadać udokumentowany dorobek organizacyjny;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Dodatkowo wskazane jest:

 • doświadczenie dydaktyczne obejmujące nauczanie w języku angielskim.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA – ocena wyróżniająca, wielokrotna wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów oraz rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny pod linkiem),
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 4. dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy),
 5. plan dalszej działalności badawczej (także w kontekście międzynarodowym),
 6. dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy),
 7. dokumenty poświadczające doświadczenie organizacyjne (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy);
 8. dokumenty poświadczające dorobek w zakresie opieki nad młodą kadrą (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy);
 9. CV;
 10. informacja o nazwiskach i danych kontaktowych do trzech osób, które mogłyby napisać recenzję dorobku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni (przynajmniej jedna osoba spoza UW);
 11. kopie czterech publikacji, opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat, które kandydat wybrał jako najważniejsze;
 12. kwestionariusz osobowy i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy);
 13. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 12).

Do dnia 7 maja 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 14-21 maja 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do końca maja 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).


Dzień Otwarty UW – poznaj naszą ofertę studiów!
06 marca 2019

 

Ważna data do zapisania w kalendarzu dla wszystkich maturzystów i kandydatów na studia II stopnia!

Wiosna w naszym uniwersyteckim kalendarzu nieodłącznie kojarzy się z Dniem Otwartym. Zapraszamy 27 kwietnia na zabytkowy Kampus Główny UW i tym samym na nasze stoisko rekrutacyjne. Będzie to okazja do porozmawiania o studiowaniu na Wydziale, zadaniu pytań odnośnie rekrutacji, a także poczucia niepowtarzalnego klimatu UW! W programie m. in. prezentacja wydziałów na stoiskach oraz podczas spotkań dla kandydatów na studia, fotobudka, w której każdy będzie mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, gadżety UW, konkursy i nagrody.

Spotkania dla zainteresowanych poszczególnymi kierunkami odbędą się w budynku Starej Biblioteki UW:

Polecamy również nasz przewodnik dla kandydatów, w którym znajdują się zeszłoroczne progi punktowe, statystyki dotyczące liczby chętnych na 1 miejsce oraz informacje o tym, gdzie najczęściej znajdują zatrudnienie absolwenci poszczególnych kierunków studiów – POBIERZ

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku >>