Konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie psychologii zwierząt (pełny etat dydaktyczny)

 

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko wykładowcy w zakresie psychologii zwierząt
(pełny etat dydaktyczny)

 

Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć i kontakt ze studentami.

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii,
 • posiadać minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni z zakresu psychologii zwierząt (wskazane psy) i/lub użycia zwierząt w terapii,
 • posiadać uprawnienia do prowadzenia i planowania badań na zwierzętach laboratoryjnych (kręgowcach),
 • posiadać uprawnienia do nadzorowania osób sprawujących opiekę nad zwierzętami.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie zajęć,
 • zaangażowanie w prace na rzecz Wydziału, w tym objęcie opieką wydziałowej zwierzętarni.

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW – pobierz
 3. kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. dokument(y) potwierdzający minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z zakresu psychologii zwierząt i/lub użycia zwierząt w terapii,
 5. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia związane z badaniami i opieką nad zwierzętami,
 6. CV,
 7. plany związane z nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia,
 8. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy),
 10. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 9).

 

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo zaproszeni kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie maksymalnie godzinnego wykładu z wybranego przez siebie tematu z zakresu problematyki objętej konkursem. Wykład będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności Wydziału. Dokładny termin wygłoszenia wykładu zostanie uzgodniony drogą elektroniczną. Rozmowy (i ewentualne wykłady) odbędą się w dniach 14-21 maja 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 29 maja 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).


Data publikacji: 20 marca 2019