Konkurs na dwa stanowiska profesora uczelni

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska profesora uczelni
(pełne etaty naukowo-dydaktyczne)

Kandydat(ka) na stanowisko profesora uczelni powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w zakresie dyscypliny psychologia;
 • specjalizować się w psychometrii i/lub diagnozie psychologicznej i/lub różnicach indywidualnych;
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej cztery prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A);
 • posiadać istotny dorobek w zakresie opieki nad młodą kadrą:
  • wypromowanie przynajmniej jednego doktora lub
  • promotorstwo w przynajmniej dwóch otwartych przewodach doktorskich ze złożonymi rozprawami doktorskimi lub
  • promotorstwo w jednym przewodzie doktorskim i promotorstwo pomocnicze przynajmniej jednego doktora lub
  • w wyjątkowych przypadkach można odstąpić od powyższych wymogów w zakresie opieki nad młodą kadrą na rzecz wybitnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 • posiadać istotny, uznany w środowisku międzynarodowym dorobek naukowy w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych po habilitacji, w tym umiejętność pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozawydziałowych;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych;
 • posiadać udokumentowany dorobek organizacyjny;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Dodatkowo wskazane jest:

 • doświadczenie dydaktyczne obejmujące nauczanie w języku angielskim.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA – ocena wyróżniająca, wielokrotna wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów oraz rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny pod linkiem),
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 4. dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy),
 5. plan dalszej działalności badawczej (także w kontekście międzynarodowym),
 6. dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy),
 7. dokumenty poświadczające doświadczenie organizacyjne (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy);
 8. dokumenty poświadczające dorobek w zakresie opieki nad młodą kadrą (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy);
 9. CV;
 10. informacja o nazwiskach i danych kontaktowych do trzech osób, które mogłyby napisać recenzję dorobku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni (przynajmniej jedna osoba spoza UW);
 11. kopie czterech publikacji, opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat, które kandydat wybrał jako najważniejsze;
 12. kwestionariusz osobowy i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy);
 13. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 12).

Do dnia 7 maja 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 14-21 maja 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do końca maja 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).


Data publikacji: 11 marca 2019