Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Rektor UW powołał 4 zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich na UW. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów zasad funkcjonowania szkół, rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Szkoły doktorskie rozpoczną działalność 1 października 2019 r. zostaną powołane zarządzeniem rektora, natomiast dokumenty związane z ich funkcjonowaniem uchwali Senat UW.

Dwóch pracowników naszego Wydziału zasiada w składzie dwóch zespołów: dr hab. Kamil Imbir w  Zespole Doradczym ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz dr hab. Maciej Górecki w Zespole Doradczym ds. Organizacji Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.

Zadaniem zespołów doradczych jest przygotowanie projektów:

  • regulaminu funkcjonowania szkół doktorskich, w tym sposobu funkcjonowania administracyjnego szkoły (organizacji rekrutacji, procedur odwoławczych, zasad przygotowywania indywidualnych programów kształcenia, zasad zmian promotorów);
  • zasad rekrutacji do szkół, w tym zasad podziału miejsc pomiędzy poszczególne dyscypliny reprezentowane w szkole, standardów i wymogów formalnych, jakie musi spełnić kandydat, zasad podziału punktów pomiędzy poszczególne kategorie rekrutacyjne (plan badawczy, doświadczenie naukowe, rozmowa kwalifikacyjna), schematu rozmowy kwalifikacyjnej, zasad rekrutacji doktorantów, których stypendium będzie finansowane z grantów a nie z budżetu uczelni;
  • ramowego programu kształcenia, w tym propozycji modułów zajęć obowiązkowych oraz pakietu zajęć fakultatywnych, ramowych efektów kształcenia;
  • zasad odbywania studiów, w tym praw i obowiązków doktorantów i promotorów;
  • zasad ewaluacji przebiegu pracy doktorantów i promotorów, w tym szczegółowych kryteriów oceny w zależności od dyscypliny, trybu przeprowadzania oceny śródokresowej, wzoru sprawozdania doktoranta, sprawozdania z opieki promotorskiej, ankiety oceny promotorskiej, raportu z ewaluacji;
  • zasad współpracy z radami naukowymi dyscyplin i radą naukową dziedzin, które będą zajmowały się m.in. nadawaniem stopni.

Więcej informacji >>


Data publikacji: 01 marca 2019