Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich
01 marca 2019

Rektor UW powołał 4 zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich na UW. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów zasad funkcjonowania szkół, rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Szkoły doktorskie rozpoczną działalność 1 października 2019 r. zostaną powołane zarządzeniem rektora, natomiast dokumenty związane z ich funkcjonowaniem uchwali Senat UW.

Dwóch pracowników naszego Wydziału zasiada w składzie dwóch zespołów: dr hab. Kamil Imbir w  Zespole Doradczym ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz dr hab. Maciej Górecki w Zespole Doradczym ds. Organizacji Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.

Zadaniem zespołów doradczych jest przygotowanie projektów:

  • regulaminu funkcjonowania szkół doktorskich, w tym sposobu funkcjonowania administracyjnego szkoły (organizacji rekrutacji, procedur odwoławczych, zasad przygotowywania indywidualnych programów kształcenia, zasad zmian promotorów);
  • zasad rekrutacji do szkół, w tym zasad podziału miejsc pomiędzy poszczególne dyscypliny reprezentowane w szkole, standardów i wymogów formalnych, jakie musi spełnić kandydat, zasad podziału punktów pomiędzy poszczególne kategorie rekrutacyjne (plan badawczy, doświadczenie naukowe, rozmowa kwalifikacyjna), schematu rozmowy kwalifikacyjnej, zasad rekrutacji doktorantów, których stypendium będzie finansowane z grantów a nie z budżetu uczelni;
  • ramowego programu kształcenia, w tym propozycji modułów zajęć obowiązkowych oraz pakietu zajęć fakultatywnych, ramowych efektów kształcenia;
  • zasad odbywania studiów, w tym praw i obowiązków doktorantów i promotorów;
  • zasad ewaluacji przebiegu pracy doktorantów i promotorów, w tym szczegółowych kryteriów oceny w zależności od dyscypliny, trybu przeprowadzania oceny śródokresowej, wzoru sprawozdania doktoranta, sprawozdania z opieki promotorskiej, ankiety oceny promotorskiej, raportu z ewaluacji;
  • zasad współpracy z radami naukowymi dyscyplin i radą naukową dziedzin, które będą zajmowały się m.in. nadawaniem stopni.

Więcej informacji >>


Wyjazdy zagraniczne doktorantów – wyniki konkursu

Aż 9 doktorantów Wydziału Psychologii znalazło się w gronie 141 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymają dofinansowanie w konkursie na wsparcie wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych. Konkurs został przeprowadzony w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW – ZIP.

Nagrodzeni zostali: Maria Babińska, Dominika Bulska, Aleksandra Dopierała, Oliwia Maciantowicz, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Lipowska, Piotr Litwin, Agnieszka Łyś, Magdalena Skrodzka.

Więcej informacji: https://zip.uw.edu.pl/wyjazdy-zagraniczne-doktorantow-wyniki


(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji – seminarium

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. W zamierzeniu inicjatorów tego seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest również integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy osób z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod tytułem „(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji”. Referat wygłosi prof. dr. hab. Ewa Trzebińska z Uniwersytetu SWPS.  

Spotkanie odbędzie się w piątek 15 marca w godz. 10:00-12:00, w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (ul. Szczęśliwicka 40) w Sali Senatu (II piętro, budynek C).

 

Streszczenie referatu

Celem wystąpienia jest poddanie pod dyskusję przydatności w psychoterapii konstruktywistycznego ujęcia emocji. Ujęcie to kładzie nacisk na wieloetapowe powstawanie emocji, ich wieloskładnikowy i doraźny charakter, a także na ich określone podmiotowe uwarunkowania. W porównaniu z tradycyjnym pojmowaniem emocji może to otwierać szersze i bardziej osiągalne możliwości precyzyjnego wyznaczania celów i sposobów interwencji w zakresie poprawy emocjonalnych kompetencji. Przedstawiony będzie model powstawania emocji w ujęciu konstruktywistycznym, który wiąże pojęcia dotyczące procesów afektywnych dotychczas rozpatrywane raczej oddzielnie – zarówno te bardzo dobrze już znane, jak regulacja emocji czy poznawcze reprezentacje emocji, jak też te dopiero od niedawana stosowane do pełniejszego zrozumienia emocji, jak współpobudzenie afektywne czy meta-emocje. Przedstawione będą implikacje tego modelu dla psychoterapii zilustrowane przykładami badań, których wyniki rzucają światło na możliwość prowadzenia „w duchu” konstruktywistycznym konkretnych oddziaływań poprawiających kompetencje emocjonalne. 

Zapisy:

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres seminarium-psychoterapia@aps.edu.pl, podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Więcej szczegółów na stronie seminarium:http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/warszawskie-międzyuczelniane-seminarium-naukowe/

Serdecznie zapraszamy psychologów z Wydziału Psychologii UW!

 

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny seminarium

dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN)

dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS)

dr hab. Paweł Holas (WPs UW)

dr Konrad Janowski (WP WSFiZ)

dr Izabela Kaźmierczak (IP APS)

dr Rafał Styła (WPs UW)

dr Cezary Żechowski (IP UKSW)

dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN)

mgr Katarzyna Awruk (WP AEH)

mgr Małgorzata Wyszogrodzka (IP APS) 

Katarzyna Bączkowska (IP UKSW)

Zuzanna Jopkiewicz (WPs UW)

Dominik Roszykiewicz (WPs UW)