Wyjazd Strategiczny pracowników Wydziału Psychologii UW

Na przełomie stycznia i lutego 52 pracowników wzięło udział w Wyjeździe Strategicznym Wydziału Psychologii UW, którego celem było omówienie trzech ważnych dla naszej jednostki kwestii: kształcenie specjalizacyjne, struktura organizacyjna i działania wspierające aktywność badawczo-publikacyjną wszystkich pracowników naukowych Wydziału.

W pierwszym wykładzie otwierającym prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW, opowiedziała o ewolucji idei uniwersytetu w kontekście trendów globalnych i warunków, które wpływają na praktyki polskich uczelni. Prorektor poruszyła również temat pożądanych w przyszłości i kształtowanych obecnie kompetencji absolwentów uczelni.

Warsztat poświęcony kształceniu specjalizacyjnemu pozwolił zidentyfikować główne zalety i wady tego obszaru dydaktyki Wydziału.  Uczestnicy wyłonili cztery pomysły na zmiany systemowe, które miałyby umożliwić optymalizację nakładów „godzin pensum” i spełnienie wymogów Europsy. Pomysł, który zyskał najwięcej głosów poparcia i wzbudził najmniej kontrowersji będzie podstawą opracowania finalnej, szczegółowej koncepcji nowego systemu kształcenia specjalizacyjnego. Jego dopracowaniem zajmie się zespół w składzie: dr Zuzanna Toeplitz, prof. Anna Szuster-Kowalewicz i prof. Agnieszka Maryniak.

Dyskusja dotyczącą struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Wydziału również rozpoczęła się od identyfikacji zalet i wad, a zakończyła się propozycjami dotyczącymi roli stałych jednostek organizacyjnych, zadań ich kierowników i kryteriów tworzenia/modyfikowania jednostek organizacyjnych.

Do debaty na temat działań wspierających aktywność naukowo-badawczą uczestników wprowadził prof. Michał Bilewicz, który zreferował zmiany prawne i koncepcje organizacyjne władz UW dostosowujące Uniwersytet do wymogów ustawy 2.0 (m.in. zasady parametryzacji, rady dyscyplin, szkoły doktorskie). Jako punkt wyjścia do dyskusji przyjęto konieczność aktywności publikacyjnej wszystkich pracowników naukowych Wydziału. Uczestnicy skoncentrowali się na zaproponowaniu rozwiązań zapewniających wspieranie pracowników w wyszukiwaniu okazji i skutecznym aplikowaniu o granty oraz publikowaniu.

Merytoryczne podsumowanie dyskusji we wszystkich trzech obszarach zostanie przedstawione Radzie Wydziału (26.02.) a następnie wszystkim pracownikom (termin zostanie podany później).

 


Data publikacji: 08 lutego 2019