Wyjazd Strategiczny pracowników Wydziału Psychologii UW
08 lutego 2019

Na przełomie stycznia i lutego 52 pracowników wzięło udział w Wyjeździe Strategicznym Wydziału Psychologii UW, którego celem było omówienie trzech ważnych dla naszej jednostki kwestii: kształcenie specjalizacyjne, struktura organizacyjna i działania wspierające aktywność badawczo-publikacyjną wszystkich pracowników naukowych Wydziału.

W pierwszym wykładzie otwierającym prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW, opowiedziała o ewolucji idei uniwersytetu w kontekście trendów globalnych i warunków, które wpływają na praktyki polskich uczelni. Prorektor poruszyła również temat pożądanych w przyszłości i kształtowanych obecnie kompetencji absolwentów uczelni.

Warsztat poświęcony kształceniu specjalizacyjnemu pozwolił zidentyfikować główne zalety i wady tego obszaru dydaktyki Wydziału.  Uczestnicy wyłonili cztery pomysły na zmiany systemowe, które miałyby umożliwić optymalizację nakładów „godzin pensum” i spełnienie wymogów Europsy. Pomysł, który zyskał najwięcej głosów poparcia i wzbudził najmniej kontrowersji będzie podstawą opracowania finalnej, szczegółowej koncepcji nowego systemu kształcenia specjalizacyjnego. Jego dopracowaniem zajmie się zespół w składzie: dr Zuzanna Toeplitz, prof. Anna Szuster-Kowalewicz i prof. Agnieszka Maryniak.

Dyskusja dotyczącą struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Wydziału również rozpoczęła się od identyfikacji zalet i wad, a zakończyła się propozycjami dotyczącymi roli stałych jednostek organizacyjnych, zadań ich kierowników i kryteriów tworzenia/modyfikowania jednostek organizacyjnych.

Do debaty na temat działań wspierających aktywność naukowo-badawczą uczestników wprowadził prof. Michał Bilewicz, który zreferował zmiany prawne i koncepcje organizacyjne władz UW dostosowujące Uniwersytet do wymogów ustawy 2.0 (m.in. zasady parametryzacji, rady dyscyplin, szkoły doktorskie). Jako punkt wyjścia do dyskusji przyjęto konieczność aktywności publikacyjnej wszystkich pracowników naukowych Wydziału. Uczestnicy skoncentrowali się na zaproponowaniu rozwiązań zapewniających wspieranie pracowników w wyszukiwaniu okazji i skutecznym aplikowaniu o granty oraz publikowaniu.

Merytoryczne podsumowanie dyskusji we wszystkich trzech obszarach zostanie przedstawione Radzie Wydziału (26.02.) a następnie wszystkim pracownikom (termin zostanie podany później).

 


Projekt edukacyjny „Niebanalnie o giełdzie”

W styczniu na naszym wydziale odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”. Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach, otrzymali materiały edukacyjne i stworzyli własne narzędzia do nauczania. Szkolenia prowadzą dr Katarzyna Sekścińska, dr Agata Trzcińska i mgr Piotr Pawłowski.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne. Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane są lokalne szkolenia. Wydział Psychologii UW objął projekt patronatem honorowym. 

W ramach projektu powstała również planszowa gra edukacyjna „Kawiarenki”, którą otrzymują wszyscy uczestnicy szkoleń. Autorkami gry są dr Kaska Sekścinska oraz dr Agata Trzcińska, a projekt graficzny stworzył Iwo Kolasiński z WTF Design. 

Celem gry jest nauka prowadzenia własnej firmy i obliczania jej sytuacji finansowej poprzez m.in. uwrażliwienie na konsekwencje podejmowania nieprzemyślanych, ryzykownych decyzji oraz wagę oszczędzania i inwestowania środków finansowych dla utrzymania płynności finansowej firmy. Gra wymaga od uczestników planowania przyszłych inwestycji, przewidywania i obliczania różnego rodzaju kosztów, a także zwraca uwagę, że w biznesie mogą przytrafić się nieprzewidziane sytuacje, na które warto być przygotowanym. Sukces w grze zależy zarówno od planowania i mądrego inwestowania, ale także od tego, z jakimi sytuacjami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom na rynku.

Więcej informacji o „Kawiarenkach”, projekcie oraz rejestracja na szkolenia znajduje się pod linkiem.