Diagnoza – refleksja – spotkanie, czyli nowy cykl dyskusji klinicznych
22 listopada 2018

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny wraz z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP zaprasza na dyskusje kliniczne. Spotykać się będziemy raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:00), aby wspólnie rozmawiać na temat zaprezentowanego przypadku klinicznego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji i prezentacji własnych doświadczeń klinicznych.

Koordynatorem spotkań jest dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW.

Kontakt:  agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 listopada o 17:00 w sali 54 (I piętro). Wystąpi dr hab. Małgorzata Święcicka

Temat spotkania: Czy warto się zastanawiać? O przekazie rodzinnym ADHD.


Medal optime merito dla prof. Barbary Bokus
21 listopada 2018

Prof. dr hab. Barbara Bokus w uznaniu szczególnych zasług dla Akademii »Artes Liberales« została uhonorowana Medalem OPTIME MERITO przyznawanym przez Fundację „Instytut Artes Liberales”.

Prof. Barbara Bokus jest współtwórcą Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz kierownikiem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne ze studentami artes liberales.

Medal wręczył Prezydent Fundacji „Instytut Artes Liberales”, prof. Jerzy Axer, podczas sesji jubileuszowej Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”.

Źródło >>


Kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ” – 28.11.2018 r.
20 listopada 2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ”. Tym razem prelegentem będzie prof. Bogdan Zawadzki z wystąpieniem pt. „Profilaktyka zaburzeń potraumatycznych. Efekty programu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. 
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby zaczerpnąć inspiracji i wymienić idee na temat tego, w jaki sposób teorie i wiedzę psychologiczną można przełożyć na praktykę. Wstęp wolny.

KIEDY:

28 listopada, godz. 15:15 

GDZIE:

sala nr 1, parter, Wydział Psychologii UW

OPIS WYSTĄPIENIA:

Głównym celem projektu PTSD: DTP (DIAGNOZA, TERAPIA, PROFILAKTYKA) była analiza roli czynników poznawczych, osobowościowych i intelektualnych w etiologii, terapii i profilaktyce pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD). Efektem projektu są:

 • PTSD: DIAGNOZA – bateria testów służących badaniu osób narażonych na traumatyczne zdarzenia: uczestników wypadków drogowych, ofiar powodzi, strażaków i żołnierzy,
 • PTSD: TERAPIA – protokół terapii poznawczej i realizacja programu terapii (weryfikacja skuteczności),
 • PTSD: PROFILAKTYKA – program profilaktyki PTSD (wraz z podręcznikiem szkolenia) i realizacja programu w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja skuteczności w grupie 185 kandydatów do PSP).

Na przykładzie programu profilaktyki PTSD realizowanego w Państwowej Straży Pożarnej pokażę jaką skuteczność (mierzoną samooceną wiedzy i umiejętności dotyczących PTSD, radzenia sobie z traumą, ale także poziomem objawów PTSD, zaangażowania w pracę, poziomu traumatyzacji zawodowej i okołotraumatycznych emocji po roku od zakończenia szkolenia) ma opracowane szkolenie.

Więcej na temat idei spotkań >>


Wyniki konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15
19 listopada 2018

 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wśród autorów projektów zakwalifikowanych do finansowania znaleźli się prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi i dr hab. Maciej Górecki (OPUS 15) oraz doktoranci – mgr Marta Siepsiak i mgr Piotr Litwin (PRELUDIUM 15).

Więcej informacji na temat projektów:

OPUS to konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy. Można się w nim ubiegać o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie OPUS 15 można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat, zaś jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej 3 opublikowanych prac naukowych. Złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów.

W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.

Źródło informacji

Listy rankingowe


Rządowe stypendia naukowe w Izraelu 

Gorąco zachęcamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych (zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. Na podstawie „Programu wykonawczego na lata 2011-2014” do „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej” strona izraelska przyznaje, co roku: 

 • 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;
 • 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne;
 • 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.

Informujemy, że program rządowych stypendiów wynikający z „Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem RP, a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2011-2014” zostaje przedłużony na rok akademicki 2019/2020.

Szczegóły dotyczące stypendiów oraz warunków ich przyznawania do momentu podpisania nowej międzyrządowej umowy pozostają bez zmian względem wyżej wymienionego programu wykonawczego. Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego.

Warunki ubiegania się o stypendium: 

 • obywatelstwo polskie, wiek do 35 lat,
 • minimum stopień licencjata lub inżyniera (również zachęcamy osoby ze stopniem magistra, doktora i wyżej)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobre osiągnięcia naukowe,
 • stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.

 

Kandydaci oprócz internetowej rejestracji, zobowiązani są złożyć w formie papierowej pełną dokumentację, wyszczególnioną na stronie NAWA, wraz z pismem przewodnim kierownika/zastępcy kierownika jednostki dydaktycznej w Biurze Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4-go grudnia 2018 r.  BSS zobowiązane jest przekazać dokumenty kandydatów z UW do NAWA do dnia 9 grudnia 2018 r.

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek aplikacyjny, CV, 2 listy referencyjne od wykładowców akademickich, certyfikat znajomości j. angielskiego, zaświadczenie zdrowotne oraz osoby ubiegających się o pobyt badawczy są zobowiązane do przesłania również programu badań w ramach stażu naukowego w Izraelu.

W momencie złożenia wniosku bardzo dużym plusem jest nawiązanie wcześniejszego kontaktu z izraelską uczelnią, na której planowane jest odbycie studiów. Wnioski aplikacyjne i bliższe informacje na temat stypendiów dostępne są, co roku we wszystkich szkołach wyższych w Polsce (np. w biurach współpracy z zagranicą), które mają obowiązek przesłać dokumenty kandydatów do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie do dn. 9 grudnia 2018 r.. 

Uwaga: O stypendium można ubiegać się wyłącznie za pośrednictwem macierzystej jednostki, która indywidualnie wyznacza termin przyjmowania zgłoszeń od swoich kandydatów. Ambasada Izraela nie udostępnia wniosków aplikacyjnych. Bliższe informacje o stypendium udzielają pracownicy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (https://nawa.gov.pl/).

 

Dodatkowe informacje: 

Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego może być odbyte jedynie na Haifa University.
Kandydaci na stypendium 8-mięsięczne mają obowiązek do stycznia 2019 r. przesłać potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na wybrany przez studenta program lub gdy wyjazd ma mieć charakter pobytu badawczego otrzymać list od pracownika naukowego, który wyraża chęć bycia opiekunem naukowym podczas badań studenta w Izraelu (list musi być sporządzony na papierze firmowym uczelni).

Lista uczelni, które obejmuje stypendium rządowe jest dostępna na stronie Council of Higher Education of Israel: http://studyinisrael.che.org.il/

Studenci, którzy otrzymają pozytywną decyzję przyznaniu stypendium mają obowiązek ubiegać się o wizę studencką A/2 do Izraela. Stypendyści są zwolnieni z opłat za wizę.

Wszystkie szczegóły dotyczące wizy znajdą Państwo: 

http://embassies.gov.il/warsaw/ConsularServices/Pages/wizy.aspx

Ambasada Izraela w Warszawie Departament Edukacji Emil René Jeżowski
tel. 22-597-05-47; email: education@warsaw.mfa.gov.il
www.israel.pl

Studiuj w Izraelu:
http://embassies.gov.il/warsaw/Departments/Edukacji/Pages/studiuj-wizraelu.aspx


Nowy budynek dla nauk psychologicznych ma projektanta
16 listopada 2018

Budynek na kampusie Ochota, w którym będą prowadzone badania naukowe i zajęcia ze studentami z nauk społecznych i humanistycznych, zaprojektuje pracownia Piotr Bujnowski Architekt. Oprócz auli i sal dydaktycznych w środku znajdą się pomieszczenia do cichej pracy, ogród na dachu, a przed budynkiem – parking na rowery. Pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowym budynku planowane są na 2023 rok. Jest jedną z inwestycji Programu Wieloletniego*.

 

31 października podpisano umowę z pracownią Piotr Bujnowski Architekt. Wraz z pracownią Projekt Praga tworzą zespół architektów, który wygrał konkurs na zaprojektowanie nowego budynku i to według ich planu zostanie on wybudowany na kampusie Ochota. Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze projektanta była atrakcyjność architektoniczna i zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), opracowanym na podstawie informacji uzyskanych od Zespołu Użytkowników. Kolejnymi ważnymi kryteriami były cena i rozwiązania techniczne dotyczące efektywności energetycznej obiektu.

Po czasie ok. 20 tygodni od podpisania umowy z architektami Uniwersytet będzie musiał zatwierdzić tzw. wielobranżowy projekt koncepcyjny, czyli rozwinięcie koncepcji projektu do bardziej szczegółowych rozwiązań.

Przed społecznością Wydziału stoi zadanie, aby jak najdokładniej przekazać projektantom, jakie są oczekiwania w stosunku do istniejącego projektu budynku. W tym czasie będą musiały zostać podjęte wszystkie decyzje, mające ważne konsekwencje budowlane np. ustalenie liczby sal dydaktycznych, rodzaju wyposażenia elektronicznego i jego wymagań względem sieci elektrycznych.

W celu jak najszerszego uwzględnienia opinii i preferencji wyznaczono osoby, których zadaniem będzie przeprowadzenie konsultacji wśród grup korzystających z różnych przestrzeni Wydziału.  Wymiana pomysłów i potrzeb ma dotyczyć nie tylko sal dydaktycznych, ale również pomieszczeń dla pracowników naukowych i administracji, laboratoriów, zwierzętarni, przestrzeni warsztatowych, czy też pracowni komputerowych i serwerowni. 

Prace obejmujące m.in. stworzenie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego będącego podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i projektu wykonawczego zakończą się w połowie 2020 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku. Pierwsze zajęcia dydaktyczne powinny odbyć się w nowym gmachu w 2023 roku.

Budynek będzie miał ponad 14 tys. m2 powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim sale wykładowe i laboratoria (w tym pomieszczenia dla studentów do pracy badawczej), moduły z gabinetami dla zespołów naukowych, aula, przestrzeń do spotkań i wystaw oraz miejsce na gastronomię. Aulę i sale wykładowe można dzielić na mniejsze pomieszczenia za pomocą przesuwanych ścian. Budynek będzie wyposażony w energooszczędne instalacje.

Budynek stanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. W pobliżu usytuowane są gmachy Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, wydziałów Fizyki, Biologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W nowym gmachu będzie miał siedzibę Wydział Psychologii. Dzięki temu naukowcom będzie łatwiej prowadzić badania łączące psychologię z innymi dziedzinami. 

 

Spotkanie z architektami

W dniu 20 listopada (wtorek) o godz. 10:15 na auli Wydziału Psychologii UW odbędzie się spotkanie z projektantami pracowni Piotra Bujnowskiego i Projektu Praga. Będzie to okazja, aby lepiej poznać i zrozumieć projekt, który będzie stanowił podstawę opracowania kompletnej dokumentacji nowego budynku. Spotkanie potrwa ok. 1,5 godziny. Przewidziany jest czas na zadawanie pytań architektom z pracowni oraz architektom uniwersyteckim z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej. Zapraszamy zarówno nauczycieli akademickich i pracowników, jak i doktorantów oraz studentów.

 

Kilka liczb…

 • 21 000 m2 (w tym 14 000 m2 powierzchni użytkowej)
 • 8 kondygnacji (w tym 2 podziemne) oraz ogród na dachu
 • Aula na 400 osób
 • ok. 135 mln na całość projektu, ok. 116 mln na budynek
 • ok. 6 mln na prace projektowe
 • Koniec nadzorów architektonicznych – początek 2023 r.

*Czym jest Program Wieloletni?

Program wieloletni zakłada umocnienie pozycji UW jako uniwersytetu badawczego. Będą temu służyć nowe oraz wyremontowane budynki, w których będą się odbywać interdyscyplinarne badania. Na ten cel Rada Ministrów przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu dotację. Do 2025 roku uniwersytet przeprowadzi 18 inwestycji. Jedną z nich jest budynek naukowo-dydaktyczny dla nauk psychologicznych.  Więcej informacji >> 

 

Galeria