Szkolenie BHP dla studentów

Uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego CKC UW (dawniej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji COME).
Program szkolenia oraz test będzie dostępny na stronie internetowej CKC UW (COME) w terminie od 02 listopada 2018 r. do 08 lutego 2019 r. Termin poprawkowy od 01 marca 2019 r. do 07 marca 2019 r.
Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.
Szkolenie zakończy się egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.
Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego niż obecny, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015). Student o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostce UW lub na innej uczelni powinien poinformować Dziekanat swojego Wydziału lub p. Dorotę Olejarkę lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW. Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME).
Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31 sierpnia 2019 r. do 15 września 2019 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 zł (ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019).Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS.


Data publikacji: 26 października 2018