Program MOST – trwa rekrutacja!
31 października 2018

Od 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. Do wyboru aż 29 uczelni i setki kierunków. 

Czym jest Program MOST? 

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Do najczęściej wybieranych – przez zainteresowanych uczestnictwem w Programie – Uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Z kolei do najbardziej mobilnych należą studenci nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, w tym szczególnie takich kierunków jak: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz poszczególne neofilologie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin, jego obowiązujący tekst znaleźć można na stronie internetowej Programu MOST: http://www.most.amu.edu.pl

 

Link do rejestracji >>


Prof. Joanna Rączaszek-Leonardi gościem międzynarodowych warsztatów w Chile
30 października 2018

Wydział Psychologii UW to miejsce o wysokim potencjale naukowym, które umożliwia nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi autorytetami i badaczami wielu dyscyplin. 

Jednym z przykładów jest nadchodząca konferencja w Chile, podczas której jedne z warsztatów poprowadzi prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi. Wydarzenie organizowane jest przez chilijski Universidad de Talca i będzie dotyczyło nieliniowych metod badania poznania i zachowania. 

 


VI Konferencja Nienieodpowiedzialni 2018
29 października 2018

Gorąco polecamy VI Konferencja Nienieodpowiedzialni 2018, której prelegentami będą m.in. dziekan naszego Wydziału prof. Dominika Maison oraz prorektor UW ds. rozwoju prof. Anna Giza-Poleszczuk.

Tytuł konferencji to „Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą”. Tematem dyskusji będą konsumpcjonizm i jego relacja z finansami, przywództwo i fałszywe autorytety, a także społeczna odpowiedzialność firm. Uczestnicy będą zastanawiać się również nad tym, czy kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży, a także jak kontrolowane są zachowania konsumentów na rynkach finansowych i kim jest współczesny konsument.

Wstęp wolny!

Data: 7 listopada 2018 r. 

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa 

http://2018.nienieodpowiedzialni.pl/


Szkolenie BHP dla studentów
26 października 2018

Uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego CKC UW (dawniej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji COME).
Program szkolenia oraz test będzie dostępny na stronie internetowej CKC UW (COME) w terminie od 02 listopada 2018 r. do 08 lutego 2019 r. Termin poprawkowy od 01 marca 2019 r. do 07 marca 2019 r.
Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.
Szkolenie zakończy się egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.
Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego niż obecny, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015). Student o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostce UW lub na innej uczelni powinien poinformować Dziekanat swojego Wydziału lub p. Dorotę Olejarkę lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW. Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME).
Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31 sierpnia 2019 r. do 15 września 2019 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 zł (ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019).Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS.


Oferta pracy na stanowisku asystent naukowy
25 października 2018

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENT NAUKOWY

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym (kandydat powinien spełniać przynajmniej 3 kryteria z poniższych):

 • jest studentem (4-5 roku) lub absolwentem następujących kierunków studiów: kognitywistyki, neuroinformatyki, fizyki, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych
 • posiada dobrą znajomość programowania w językach Matlab , C++, Python (lub innych)
 • posiada znajomość narzędzi do tworzenia procedur badawczych (np. Presentation)
 • ma doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i analizie wyników badań w zakresie psychofizjologii z wykorzystaniem pomiaru fNIRS, i/lub EyeTracker,  i/lub EEG oraz ERP, i/lub obrazowania czynności mózgu za pomocą fMRI
 • posiada umiejętność przetwarzania i analizy danych zebranych z wykorzystaniem ww. technik
 • ma podstawowe umiejętności w zakresie programowania procedur badawczych
 • posiada doświadczenie w realizacji i/lub współpracy w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków na naukę
 • zna język angielski w mowie i w piśmie
 • posiada inne kwalifikacje i osiągnięcia naukowe, szczególnie ściśle związane z analizą danych FNIRS, EEG, FMRI, ET.

Opis zadań:

Do zadań asystenta naukowego będzie:

 • opieka techniczna nad laboratorium Neuroscience
 • metodologiczne i techniczne przygotowanie badań.
 • programowanie zadań eksperymentalnych
 • tworzenie skryptów do analizy danych
 • wsparcie pracowników naukowych i doktorantów prowadzących badania w laboratorium Neuroscience w statystycznej analizie wyników behawioralnych oraz z wykorzystaniem ww. metod
 • współpraca z naukowcami realizującymi projekty z wykorzystaniem ww. technik badawczych

Dodatkowo asystent badawczy może uczestniczyć w:

 • wykonywaniu badań pilotażowych i właściwych
 • opracowaniu teoretycznym wyników i ich interpretacji
 • pracy w przygotowaniu publikacji

Oferujemy:

 • udział w nowatorskich projektach badawczych z zakresu neuronauki
 • możliwości rozwoju naukowego i używania szerokiego spektrum metod i technik;
 • współudział w tworzeniu artykułów publikowanych w czasopismach z listy JCR
 • możliwość realizacji pracy doktorskiej na WPs UW 

Warunki zatrudnienia:

Asystent naukowy będzie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na pełen etat w ramach umowy o pracę.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • życiorys wraz ze spisem publikacji/konferencji, realizowanych projektów naukowych, grantów i innych osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny;
 • rekomendacje pracownika naukowego;
 • podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu)

 

Do dn. 31 listopada  2018 r. na adres: apluta@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: Asystent naukowy).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.

 


Konsultacje w sprawie ustawy 2.0
24 października 2018
W dn. 6 i 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja. 
 
Terminy i miejsca spotkań:
– 6 listopada, godz. 15:00, Kampus Ochota, Wydział Fizyki (ul. Pasteura 5), sala 0.03
– 7 listopada, godz. 16:00, Kampus Główny, Collegium Politicum, aula im. J. Baszkiewicza
 
Wydarzenie na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/1627043810729742/?event_time_id=1627043820729741&active_tab=about  
Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/rejestracja-na-spotkania-dot-nowej-ustawy/