Remont pomieszczeń Sekcji studenckiej
31 lipca 2018

W związku z trwającym  remontem pomieszczeń Sekcji studenckiej uprzejmie informujemy, że w obecnej chwili nie jest możliwy odbiór dyplomów i innych dokumentów znajdujących się w aktach studenckich.

Dostęp do dokumentów możliwy będzie po zakończeniu remontu (prawdopodobnie ok. 24.08.2018 r.).

Zaświadczenia generowane z systemu USOS wydawana są na bieżąco.


Minigranty dla studentów III roku
20 lipca 2018

W roku 2018/19 studenci realizujący prace roczne mogą otrzymać dofinansowanie programu badawczego w postaci minigrantu w wysokości 3000 zł. Program realizacji i finansowania badań z krótką opinią opiekuna pracy należy złożyć w dziekanacie do 15 października 2018. Minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki.

Regulamin minigrantów na realizację programów badawczych w ramach seminarium empirycznego

  1. O minigranty mogą się starać studenci kierunku Psychologia, którzy rozliczyli II rok studiów i nie powtarzali wcześniej roku.
  2. Spośród studentów, którzy do 30 października 2019 r. zostaną zarejestrowani na seminarium empiryczne (liczy się wpis w USOS) oraz złożą do dziekanatu zaopiniowany przez opiekuna plan realizacji i finansowania badań w ramach tego seminarium minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki (średnia ocen z I i II roku na Wydziale Psychologii).
  3. Jeden minigrant obejmuje kwotę 4000 zł.
  4. Środki z minigrantu mogą zostać wydane na realizację programu badawczego w ramach seminarium empirycznego do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  5. Płatności w ramach minigrantów realizowane będą na zasadach obowiązujących na Wydziale Psychologii – płatność zostanie zrealizowana lub poniesione wydatki zostaną zwrócone dopiero po ich zatwierdzeniu przez Dział Finansowy.

Wyniki konkursu ETIUDA 6
18 lipca 2018

 

 

 

Z radością informujemy, że doktoranci naszego wydziału mgr Marta Witkowska i mgr Paweł Łowicki otrzymali wyjazdowe stypendia doktorskie w ramach programu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. 

Tematy nagrodzonych projektów badawczych:

  • Marta Witkowska – Wpływ narracji o „moralnych przykładach” na pojednanie międzygrupowe
  • Paweł Łowicki – Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności – rola mentalizacji i empatii

 

ETIUDA to jeden z tych konkursów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które są skierowane do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. W jego ramach osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie.

O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147. 

Źródło: https://ncn.gov.pl/node/4104


Grant CENTRAL-Kollegs dla projektu współautorstwa mgr. Pawła Motyki

Z przyjemnością informujemy, że mgr Paweł Motyka, doktorant Wydziału Psychologii UW, wraz z badaczami z Niemiec i Czech otrzymał międzynarodowy grant CENTRAL-Kollegs 2018 na realizację wspólnego projektu „Seeing with your heart: Influences of cardiac cycle on perceived distances to threatful and harmless objects – A study in immersive virtual reality”.

Projekt mieści się w obszarze badań nad wpływem wewnętrznych stanów ciała na postrzeganie świata zewnętrznego. Coraz częściej wskazuje się na istotną rolę aktywności sercowo-naczyniowej w modulowaniu wrażliwości percepcyjnej na bodźce sygnalizujące potencjalne zagrożenie. Celem projektu jest sprawdzenie czy aferentne sygnały z serca modulują postrzegany dystans do zagrażających i niezagrażających obiektów prezentowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości. W szerszym kontekście, projekt nawiązuje do idei, że percepcja świata zewnętrznego może być do pewnego stopnia zniekształcana w służbie homeostazy.

CENTRAL-Kollegs to program skierowany do młodych naukowców uniwersytetów partnerskich CENTRAL-Network. Tworzą ją Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. 

W ramach CENTRAL-Kollegs młodzi naukowcy będą kierować studenckimi zespołami badawczymi, których zadaniem jest opracować projekt badawczy na wybrany przez siebie temat, a następnie zrealizować go niezależnie przez okres kilku miesięcy. Dzięki zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów badawczych młodzi naukowcy będą mieli okazję zdobyć doświadczenie w zakresie mentoringu, nauczania i organizacji projektów. Z kolei ukończenie projektu badawczego umożliwi studentom zdobycie pierwszego doświadczenia naukowego oraz skorzystanie z międzynarodowej wymiany poprzez oferowane szkolenia. 

 

Więcej na temat CENTRAL-Network

 


Oficjalna grupa studentów UW na Facebook’u
12 lipca 2018
 
Wszystkich studentów naszego Wydziału, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku. 
 
www.facebook.com/groups/UWstudenci
 
Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni merytoryczne odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, co aktualnie dzieje się na naszej uczelni! 
 
 
 

Zniżka czesnego ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
10 lipca 2018

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie zniżki czesnego za dobre wyniki w nauce.

Aby starać się o uzyskanie zniżki czesnego należy:

  1. „Podpiąć” przedmioty w usosweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia
  2. Złożyć podanie w usosweb do Dziekana o wzięcie pod uwagę Państwa osoby podczas rozdzielania zniżek (podpisane podanie należy dostarczyć do dziekanatu).

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 24 września 2018 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 19 października 2018 r.

Pierwsza rata czesnego za sem. zimowy 2018/19 płatna do dnia 28.09.2018 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Na każdym roku studiów suma udzielonych zniżek nie może przekroczyć wysokości jednego pełnego czesnego. Minimalnym wymaganiem jest otrzymanie średniej z ocen powyżej 4,5. Zniżek udziela Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.