Nowe programy kształcenia w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW

 

 

Do programu ZIP, Zintegrowanego Programu Rozwoju UW, zostały zakwalifikowane dwa nowe programy kształcenia, w których powstanie zaangażowany jest nasz wydział.

Jednym z nich jest „Cognitive Science”, który został stworzony przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii. Koordynatorami programu są dr Grzegorz Krajewski oraz dr Albertyna Paciorek. Dzięki zakwalifikowaniu do ZIP Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na uruchomienie nowego programu kształcenia w języku angielskim. Oznacza to, że obecne dwuletnie studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka zmienią język kształcenia na angielski. Udział w programie ZIP przyczyni się również do poszerzenia współpracy międzynarodowej. 

Kolejny nowy program kształcenia to projekt nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Psychologia a ekonomia ilościowa”. Projekt został złożony przez Wydział Nauk Ekonomicznych (jednostka wiodąca), jako jedyny przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Z ramienia Wydziału Psychologii zaangażowany w jego powstanie był dr Marcin Rzeszutek.

Przekształcenie Kognitywistyki II stopnia oraz utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich to przykłady działań, których celem jest wspieranie rozwoju uczelni w sposób kompleksowy. Program ZIP ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od: 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Oficjalna strona programu ZIP >>

 

 


Data publikacji: 20 czerwca 2018