Ogólnopolska konferencja poświęcona postaci i myśli Edwarda Abramowskiego

Ogólnopolska konferencja poświęcona postaci i myśli Edwarda Abramowskiego

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, międzydyscyplinarnej konferencji, poświęconej postaci i myśli Edwarda Abramowskiego – filozofa, naukowca, radykalnego działacza społecznego.

W 2018 roku mija sto lat od śmierci (i sto pięćdziesiąt lat od urodzin) Edwarda Abramowskiego – jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci kultury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Od jego najważniejszych dzieł dzieli nas cała epoka w historii myśli filozoficznej i społecznej, a podejmowane przez niego tematy niosą niewątpliwie historyczne piętno czasów, w których powstały. Jednak czy się zestarzały? Czy postać Abramowskiego można zostawić „antykwariuszom”? Chcielibyśmy zastanowić się nad tym w gronie osób, które Abramowskiego nadal chcą czytać i o nim dyskutować. Nasze zaproszenie kierujemy do filozofów, socjologów, psychologów, kulturoznawców, ale także działaczy społecznych, związkowców i wszystkich osób, dla których istotna pozostaje sprawa emancypacji społecznej. Konferencja podzielona będzie na dwie części: pierwsza poświęcona będzie twórczym i problemowym rekonstrukcjom myśli filozoficznej i psychologicznej Abramowskiego. Druga część dotyczyć będzie jego teorii społecznej i politycznej w kontekście historii i współczesności emancypacyjnej polityki. Tematyka konferencji jest zakrojona szeroko, by pozostawić uczestnikom szansę na zaproponowanie nowych konceptualizacji dorobku Abramowskiego.

Oficjalna strona konferencji – eabramowski.pl

Program konferencji – pobierz

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień, które należy traktować jedynie jako inspirację:

Filozofia Abramowskiego: Co to znaczy, że Abramowski był filozofem przełomu antypozytywistycznego? Jak sytuuje się na tle epoki metoda fenomenalizmu w teorii poznania, stosowana przez Abramowskiego? Czy można mówić o istotnych wpływach ówczesnej filozofii francuskiej na myśl Abramowskiego? Jakie jest miejsce Abramowskiego wśród innych myślicieli przełomu XIX i XX wieku, którzy porzucali pozytywistyczny naturalizm, szukając obrazu człowieka jako istoty kulturotwórczej, zorientowanej na wartości i świadomie obierane cele? Czy Abramowski był kantystą w obszarze filozofii społecznej? Jak rozumiał indywidualizm, jak postrzegał wolność jednostki w społeczeństwie? Jak oceniamy zaproponowaną przez  Abramowskiego koncepcję sztuki na tle epoki, a jak w kontekście współczesnym? Jakie są etyczne podstawy przyjaźni i braterstwa w twórczości Abramowskiego? Czy w książce „Źródła podświadomości i jej przejawy” Abramowski wypracował własną filozofię religii? Czy projekt „metafizyki doświadczalnej” można uznać za spójny?

Psychologia Abramowskiego: Czy Abramowskiemu udało się dokonać krytyki paradygmatu psychologii pozytywistycznej, asocjacjonistycznej? Czy wypracowana przez Abramowskiego koncepcja podświadomości ma jedynie wartość historyczną? Jak sytuowały się badania eksperymentalne Abramowskiego na tle ówczesnych doświadczeń laboratoryjnych w psychologii?
Jakie rolę w rozwoju polskiej psychologii odegrały psychologiczne teorie oraz badania Abramowskiego? Czy współcześni psychologowie mogą inspirować się Abramowskim? Jak oceniamy wartość i oryginalność psychologii religii Abramowskiego na tle epoki i w kontekście współczesnym?

Myśl społeczna i polityczna Abramowskiego: Jakie są możliwości, ograniczenia i sprzeczności kooperatyzmu? Na ile jesteśmy skłonni myśleć dzisiaj o kooperacji jako szansie na zmianę społeczną, a na ile – jako o jednym z wielu „stylów życia”? Jaka antropologia leży u podstaw polityki Abramowskiego? Jak spojrzenie Abramowskiego na rolę przyjaźni w polityce ma się do rozumienia tej kwestii przez innych myślicieli? Na czym opierać zgeneralizowaną solidarność: na wychowaniu do empatii, zaangażowaniu politycznym, czy jeszcze innych fundamentach? Co zostaje dziś z idei „obumierania państwa”? Czy w dobie zagęszczania mechanizmów władzy państwowej (dzięki nowym technologiom kontroli, integrującym „śledzenie” obywatela w różnych sferach życia) możliwe jest życie poza prawem? Czy głównym rodzajem wolności od państwa nie jest dziś wolność negatywna rozmaitych ludzi wykluczonych z obywatelstwa, ochrony i podstawowych praw?

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Termin: 23. 11. 2018. Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56, Warszawa.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 20 października 2018 roku na adres konferencja.abramowski.2018@gmail.com.

Ogłoszenie ostatecznej listy prelegentów planowane jest na początek listopada 2018 roku.
Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w recenzowanym, polskim czasopiśmie naukowym.
Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji noclegu.

Komitet organizacyjny konferencji:
dr Anna Dziedzic, Instytut Filozofii UW
dr Krzysztof Świrek, Instytut Socjologii UW
mgr Tomasz Rawski, Instytut Socjologii UW

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Barbara Bokus, Wydział Psychologii UW
dr. hab. Michał Chruszczewski, Wydział Psychologii UW
dr hab. Maciej Gdula, Instytut Socjologii UW
dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii UW
dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, Instytut Filozofii UW
dr hab. Stanisław Pieróg, Instytut Filozofii UW
dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii UW


Data publikacji: 18 czerwca 2018