Konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej

W imieniu Dziekan Wydziału Psychologii UW prof. dr hab. Dominiki Maison zapraszamy wszystkich studentów kończących studia na Wydziale Psychologii w roku akademickim 2017/2018 do udziału w tegorocznym konkursie na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej.

 ZASADY OGÓLNE:

  • udział mogą wziąć studenci piątego roku Wydziału Psychologii UW oraz absolwenci, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2017/2018.
  • zgłoszone mogą zostać badania realizowane wyłącznie w ramach prac magisterskich, jednak praca magisterska nie musi być jeszcze obroniona. Zgłoszenia mogą dokonać autorzy prac lub promotorzy za zgodą autora.
  • Przedmiotem oceny będą m.in. elementy takie jak: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna i metodologiczna, znajomość literatury przedmiotu, dobór i umiejętność wykorzystania literatury źródłowej.
  • Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają symboliczne nagrody i będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas uroczystego zakończenia studiów na Wydziale Psychologii UW w dniu 28 czerwca 2018 roku.

ZGŁOSZENIA:

W celu zgłoszenia należy przesłać abstrakt (maksymalnie jedna strona maszynopisu) zawierający uzasadnienie podjęcia tematu, krótki opis użytych metod oraz wyników na adres e-mail: atrzcinska@psych.uw.edu.pl do dnia 5 czerwca 2018 roku (wtorek).

Imiona i nazwiska laureatów oraz ich promotorów, tematy prac i informacje o zajęciu premiowanego w Konkursie miejsca zostaną ogłoszone i przekazane do wiadomości uczestników Konkursu w terminie do dnia 15 czerwca 2019r.

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas uroczystej graduacji Wydziału Psychologii UW (28 czerwca 2018 r).


Data publikacji: 21 maja 2018