Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowanej do Szkół Gimnazjalnych

Decyzją NCBiR projekt ” Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji  Elektronicznej  Adresowanej do Szkół Gimnazjalnych” realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzi zespół  pracowników Wydziału Psychologii  dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz,  prof. UW i dr Julia Barlińska  po zakończeniu fazy badawczej  i otrzymaniu  bardzo pozytywnych recenzji  zyskał dalsze finansowanie na prace związane ze wdrożeniem programu.

Celem finansowanego przez NCBiR grantu było stworzenie programu profilaktyki cyberprzemocy obejmującego kompendium wiedzy o zjawisku (uwarunkowania, czynniki modyfikujące), metody (10 godzinny program wraz z metodami, scenariuszami lekcji i pomocami) oraz  podręcznik dla nauczycieli. Program który powstawał w latach 2015-2017  jest efektem współpracy specjalistów  z nauk technicznych (Politechniki Warszawskiej),  zdrowia publicznego (Instytut Medycyny Pracy) psychologów (Wydział Psychologii- Anna Szuster-Kowalewicz, Julia Barlińska) ) oraz organizacji pozarządowych mających doświadczenia we wdrażaniu programów profilaktycznych (fundacje Praesterno, Dajemy Dzieciom Siłę).

Innowacyjność programu edukacyjno-profilaktycznego wyraża się w

  • integracji 3 obszarów krytycznych dla efektywnej profilaktyki cyberprzemocy: bezpieczeństwa internetu, pedagogiczno-wychowawczych oraz psychologicznych
  • wieloaspektowym podejściu do profilaktyki cyberprzemocy uwzględniającym czynniki związane z użytkowaniem sieci, doskonalenie kompetencji psychologicznych (samokontrola, przyjmowanie perspektywy) i determinant zachowań
  • uwzględnieniu obok oddziaływań korygujących także takich, które koncentrują na monitorowaniu powszechnych, nawykowych sposobów reagowania stanowiących potencjalne źródło negatywnego funkcjonowania w sieci
  • adresowaniu oddziaływań także do obszarów funkcjonowania wykraczających poza kontekst sfery cyfrowej

Data publikacji: 17 października 2017