O T W A R T Y K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej

O T W A R T Y K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza O T W A R T Y K O N K U R S
na stanowisko adiunkta

w Katedrze Psychologii Społecznej

Kandydaci na stanowisko adiunkta muszą spełniać warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 poz.1365, z późn. zm.), Statucie UW oraz w zasadach przeprowadzania konkursów przez Komisję Konkursową Wydziału Psychologii UW, zamieszczonych na stronie http://www.psychologia.pl/files/o_nas/wladze/komisje/ZasadyKomisjiKonkursowej.pdf, jak i dodatkowe warunki określone w niniejszym ogłoszeniu

W szczególności do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych bądź społecznych w zakresie psychologii,

  2. opublikowały w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwie prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A) i są pierwszym autorem w co najmniej jednej publikacji naukowej z tego okresu,

  3. posiadają udokumentowane doświadczenie i zainteresowania badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii społecznej i społecznej psychologii środowiskowej.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do 5 września 2016 r.
w pokoju 77, do godz.
16.00 (00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7, Wydział Psychologii UW):

1. zgłoszenie do konkursu, zawierające w szczególności wskazanie maksymalnie czterech prac opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, które będą podstawą dokonania oceny dorobku kandydata przez Komisję Konkursową (w tym co najmniej dwie prace z listy JCR i co najmniej jedna publikacja, w której kandydat występuje jako pierwszy autor),

2. kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu ukończenia studiów i dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora,

4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej (w tym uzyskanych

grantów, stypendiów i nagród), dydaktycznej i organizacyjnej, z pełnym wykazem publikacji,

5. kopie prac wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny jego dorobku, lub wskazanie ogólnodostępnej strony internetowej, na której umieszczone są te publikacje,

6. krótki opis planów badawczych na okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta, w tym planów starania się o zewnętrzne finansowanie badań,

7. co najmniej dwa listy rekomendacyjne zawierające ocenę kwalifikacji akademickich kandydata,

8. inne dokumenty (oficjalne zaświadczenia i certyfikaty, programy lub sylabusy zajęć prowadzonych przez kandydata, wydruki z programów konferencji, stron internetowych jednostek i towarzystw naukowych, regulaminów konkursów i nagród itp.) poświadczające spełnianie kryteriów konkursowych.

Posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu odbędzie się nie później niż w dniu 30 września 2016 r. w siedzibie Wydziału Psychologii UW (Warszawa, ul. Stawki 5/7). Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia Komisji z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Obecność kandydatów jest w tym dniu obowiązkowa.

Wydział nie zapewnia mieszkania.


Data publikacji: 23 sierpnia 2016