„Przyszłość polskiej nauki” – raport przygotowany pod kierunkiem dr. hab. Dominiki Maison, prof. UW
30 sierpnia 2016

Wczoraj opublikowany został raport WEI „Przyszłość polskiej nauki – potencjał i bariery współpracy biznesu z nauką”. Publikacja została opracowana i przygotowana przez ekspertów Warsaw Enterprise Institute, pod kierunkiem dr hab. Dominiki Maison, prof. UW. Raport zaprezentowała prof. Dominika Maison na konferencji prasowej z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

Raport_WEI.pdf


Badacze z Wydziału Psychologii UW wśród laureatów konkursów NCN ETIUDA 4 i FUGA 5
Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 42 732 795 zł na stypendia doktorskie oraz staże krajowe dla młodych naukowców w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów ETIUDA 4 i FUGA 5. Wśród laureatów znaleźli się badacze z WYdziału Psychologii – mgr Paulina Górska, mgr Tomasz Oleksy, dr Sindhuja Sankaran i mgr Karolina Staniaszek.
Bardzo się cieszymy i gratulujemy!
Link do wyników konkursów i opisów projektów:

O T W A R T Y K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej
23 sierpnia 2016

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza O T W A R T Y K O N K U R S
na stanowisko adiunkta

w Katedrze Psychologii Społecznej

Kandydaci na stanowisko adiunkta muszą spełniać warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 poz.1365, z późn. zm.), Statucie UW oraz w zasadach przeprowadzania konkursów przez Komisję Konkursową Wydziału Psychologii UW, zamieszczonych na stronie http://www.psychologia.pl/files/o_nas/wladze/komisje/ZasadyKomisjiKonkursowej.pdf, jak i dodatkowe warunki określone w niniejszym ogłoszeniu

W szczególności do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych bądź społecznych w zakresie psychologii,

  2. opublikowały w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwie prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A) i są pierwszym autorem w co najmniej jednej publikacji naukowej z tego okresu,

  3. posiadają udokumentowane doświadczenie i zainteresowania badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii społecznej i społecznej psychologii środowiskowej.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do 5 września 2016 r.
w pokoju 77, do godz.
16.00 (00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7, Wydział Psychologii UW):

1. zgłoszenie do konkursu, zawierające w szczególności wskazanie maksymalnie czterech prac opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, które będą podstawą dokonania oceny dorobku kandydata przez Komisję Konkursową (w tym co najmniej dwie prace z listy JCR i co najmniej jedna publikacja, w której kandydat występuje jako pierwszy autor),

2. kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu ukończenia studiów i dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora,

4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej (w tym uzyskanych

grantów, stypendiów i nagród), dydaktycznej i organizacyjnej, z pełnym wykazem publikacji,

5. kopie prac wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny jego dorobku, lub wskazanie ogólnodostępnej strony internetowej, na której umieszczone są te publikacje,

6. krótki opis planów badawczych na okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta, w tym planów starania się o zewnętrzne finansowanie badań,

7. co najmniej dwa listy rekomendacyjne zawierające ocenę kwalifikacji akademickich kandydata,

8. inne dokumenty (oficjalne zaświadczenia i certyfikaty, programy lub sylabusy zajęć prowadzonych przez kandydata, wydruki z programów konferencji, stron internetowych jednostek i towarzystw naukowych, regulaminów konkursów i nagród itp.) poświadczające spełnianie kryteriów konkursowych.

Posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu odbędzie się nie później niż w dniu 30 września 2016 r. w siedzibie Wydziału Psychologii UW (Warszawa, ul. Stawki 5/7). Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia Komisji z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Obecność kandydatów jest w tym dniu obowiązkowa.

Wydział nie zapewnia mieszkania.


dr Konrad Jankowski wśród laureatów V edycji Iuventus Plus

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt.

Wśród laureatów znalazł się badacz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – dr Konrad Jankowski

Serdecznie gratulujemy!

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/v-edycja-iuventus-plus-rozstrzygnieta.html


Konkurs na stanowisko doktoranta
17 sierpnia 2016

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko DOKTORANTA w projekcie badawczym pt. „Analiza zależności między samokontrolą i altruizmem w paradygmacie dyskontowania”.
Oferty można składać w terminie do 17 września 2016 r. włącznie.

Szczegółowy opis warunków konkursu zawiera załącznik.